Finansbyråd Liv Røssland (Frp) legger i dag frem byrådets forslag til budsjett for Bergen i 2015. Det skal neste år brukes 18,2 milliarder kroner på drift av kommunen. Byrådet foreslår også å investere for 2,9 milliarder kroner det kommende året.

Slik er pengene fordelt:

Barnehage og skole

Kommunen vil neste år bruke 5,3 milliarder kroner på drift av barnehage og skole. De vil i tilegg bruke 1,2 milliarder kroner på investeringer innenfor samme felt.

Budsjettforslaget for barnehage gir en økning på 12,8 millioner kroner fra 2014. For skole blir det en økning på 14,7 millioner kroner fra fjoråret.

Bydelsvis barnehagedekning

Bergen kommune kan fremdels ikke tilby alle småbarnsforeldre barnehageplass i sin egen bydel. I løpet av 2015 vil de legge frem en barnehagebruksplan, der de vrir barnehagetilbudet fra bydeler hvor det er overdekning til bydeler med underdekning. Så langt har de fjernet et ekstra tilskudd fra private barnehager, som sparer kommunen for 20 millioner kroner årlig. Disse pengene vil i 2015 bli brukt på skole, men skal brukes på barnehage fra 2016 igjen.

Barnehager som skal stå ferdig i 2015

  • Minde barnehage (årsskiftet 2015/16)
  • Solheimslien barnehage (årsskiftet 2014/15)
  • Haugeveien 40 (årsskiftet 2015/16)

Leksehjelp

Fra i år innføres leksehjelp på 5.-7. trinn i stedet for i småskolen. Fra januar skal tilbudet ledsages av pedagog, og det settes av 17 millioner kroner ekstra til dette. I alt er det avsatt 25 millioner kroner til tiltaket.

Kutter tilskudd

Kommunen varsler at de ikke lenger vil gi tilskudd til SFO på private skoler. De vil heller ikke betale for skoleskyss for barn som har valgt å ikke gå på nærskolen sin, dersom det medfører et ekstra transportbehov.

Dyrere SFO

Kommunen må bruke mer penger på leksehjelp, og tar dette fra tilskuddene til SFO. Det betyr at SFO blir 190 kroner dyrere pr. måned.

Disse skolene skal stå ferdig i 2015

  • Alrekstad skole — rehabilitering
  • Lyshovden skole - rehabilitering
  • Ulsmåg skole - nybygg

Helse og omsorg

Alle tjenesteområdene innen helse og omsorg en netto reell styrking av sine budsjetter eller blir stående på samme budsjettnivå som i 2014. Byrådet foreslår å bruke 6,533 milliarder kroner på helse- og omsorgstjenester i 2015. Med inntekter på 1,27 milliarder, er kommunens netto utgifter til disse tjenestene 5,263 milliarder. Det utgjør 40,2 prosent av det totale netto driftsbudsjettet.

Byrådets forslag til 2015-budsjett gir blant annet en netto styrking av tjenesteområdet for eldre med 58,2 millioner, barnevernstjenesten med 9 millioner kroner, tjenesteområdet til utviklingshemmede med 4,4 millioner kroner, og tjenesteområde for forebyggende helsearbeid med 8 millioner kroner, ifølge byråd Hilde Onarheim.

Mer til hverdagsrehabilitering

Byrådet har igangsatt og foreslår flere grep for at flere eldre skal kunne bo hjemme. Budsjettet foreslås styrket med 6,1 millioner kroner for å prøve ut hverdagsrehabilitering i 2015. Målet er å fremme brukernes muligheter og evner til å klare seg i eget hjem, og utsette eller redusere behov for pleie- og omsorgstjenester. Kommunen arbeider med å prøve ut håndholdte terminaler i hjemmesykepleien, nye trygghetsalarmer og hjemmesentraler med tilhørende sensorteknologi, teknologi som støtter behandling og oppfølging av brukere, og GPS-lokalisering og sporingsteknologi for personer med demens.

Styrker tilbudet til de yngste

Byrådet ønsker å forebygge helseproblemer hos barn og unge. Dette skal på sikt bidra til å redusere behovet for barnevernstjenester og psykiske helsetjenester. Byrådet vil i 2015 legge frem en plan for bystyret om barn og unges psykiske helse. Det arbeides samtidig med å redusere ulikheter og forbedre levekårene mellom ulike bydeler og områder i Bergen. I 2015 vil byrådet prioritere å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten og psykologtjenesten for barn og unge med 10 millioner kroner. I tillegg til å ivareta nye oppgaver innenfor helsestasjons- og jordmortjenesten, skal midlene benyttes til tiltak som kan fremme helse, forebygge sykdom og utjevne sosialrelaterte helseforskjeller blant barn og unge.

Kutt for Kirkens Bymisjon

Tilskuddet til Kirkens bymisjons tiltak V13 bortfaller. 900.000 kroner fra tilskuddet blir overført til kommunens eget arbeid med vanskeligstilt ungdom i regi av Byrådsavdeling for barnehage og skole.

Mer kommunalt barnevern

Byrådet foreslår å bruke 505 millioner kroner på barnevern i 2015, som er en økning på 20,5 millioner. En større del av hjelpetiltakene skal gjennomføres i kommunal regi fremfor å kjøpe tjenester fra private og statlige leverandører.

Nye sykehjem

Byggingen av Gartnermarken Omsorg Pluss er i gang og skal ferdigstilles høsten 2015. Dette blir et nybygg med 58 boliger og eldresenter, og det skal tilrettelegges for brukere med demens. I tillegg skal det bygges tre nye sykehjem med tilsammen 300 plasser i årene 2017 og 2018.'

Egenandel for utviklingshemmede

Byrådet foreslår å bruke litt over en milliard kroner på tjenester til utviklingshemmede i 2015 samt 129.2 millioner kroner på tjenester til funksjonshemmede.

Omfanget av tildeling av tjenester må reduseres med 25 millioner kroner. Byrådet foreslår å innføre en egenandel på 2500 kroner for sommerleir for utviklingshemmede ungdomsskoleelever og at tilbudet begrenses til denne gruppen.

Boliger til psykisk syke pasienter

Byrådet foreslår å bruke 349,8 millioner kroner på psykiske helsetjenester. Dette er en økning på 3,6 millioner kroner i forhold til 2014. Tjenestene omfatter åpne aktivitetstilbud, dagsenter, andre velferdstiltak, botilbud, praktisk hjelp og bistand, hjemmesykepleie og psykiske helsetjenester for barn og unge.

Byrådet foreslår å budsjettere med 102 millioner kroner til kjøp eller bygging av boliger til utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse i 2015 og ytterligere 20 millioner i 2016. Dette vil gi 40 boliger og bidra til redusere omfanget av bostedsløse husstander.

Sosiale tjenester, bolig og områdesatsing

Mer hjelp til rusavhengige

Byrådet foreslår å bruke 194,1 millioner på tjenester til rusavhengige og bostedsløse. Handlingsplan mot åpne russcener har flere tiltak rettet mot rusavhengige og bostedsløse. Kommunen har tre mottaks- og oppfølgingssentre for rusavhengige, og byrådet foreslår å bruke sju millioner kroner på å opprettet et nytt MO-senter i 2015 i Bergen Nord.

Bergen iverksetter rehabiliterende tiltak for LAR pasienter i 2015 når Helse Bergen har overtatt ansvaret for utdeling av medisiner i LAR (legemiddelassistert rehabilitering).

Booppfølgingstjenesten ble styrket med 6,5 millioner i 2014 og styrkes med ytterligere 6,5 millioner i 2015, og de økte midlene brukes til booppfølging overfor bostedsløse som flytter inn i egne boliger.

Mer til sosialhjelp

Byrådet vil bruke 780,9 millioner på sosialhjelp og andre sosiale tjenester.

Selv om økningen i antallet sosialhjelpsmottakere og utgifter har vært lave sammenliknet med andre kommuner, må en forvente en økning i tiden fremover. Sosialtjenestene styrkes i 2015, også den økonomiske sosialhjelpen.

Byrådet foreslår å opprette flere arbeids- og aktivitetstiltak i Bergen for å gjennomføre aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp. Etablering av aktivitetstiltak for mottakere av økonomisk sosialhjelp styrkes med 6 millioner i 2015, og det forventes at effekten av tiltakene vil være på tilsvarende nivå fra 2016. Venter flere flyktninger

Byrådet legger opp til fortsatt høy bosetting av flyktninger i 2015. Bystyret vedtok høsten 2013 å bosette 350 flyktninger årlig i årene 2014-16. Introduksjonsprogrammet for flyktninger skal forbedres for å sikre at flest mulig lykkes med å komme inn på utdanning, og senere inn i arbeidslivet.

Arbeidet med å skaffe gode, tjenlige og differensierte botilbud fortsetter, og byrådet vil bruk 19,6 millioner på drift av boligtiltak.

Ruster opp Nygårdsparken

Byrådet foreslår å bruke 82 millioner på naturforvaltning og parkdrift.

Nygårdsparkens øvre del er skal rustes opp for 14 millioner kroner i 2014 og ytterligere 15 millioner i 2015. Målet er at parken på nytt skal etableres som et samlingspunkt for lek, arrangementer og andre aktiviteter. Fornyingen er et etterlengtet løft for både nærmiljøet og resten av byens befolkning.