Byrådsleder Monica Mælands kommentarer finner du under hvert avsnitt.

Hva synes du om byrådets innsats? Si din mening i bunnen av saken!

Økonomi

Se større grafikk? Trykk her!

  • Gjenvinne den økonomiske handlefriheten som er nødvendig for å kunne nå de mål for velferd og omsorg som vi alle ønsker.

Godkjent: Byrådet har snudd store driftsunderskudd til store driftsoverskudd og nedbetalt gamle underskudd. Er nå ute av fylkesmannens register. Handlefriheten er gjenvunnet. Bystyrets flertall kan ta noe av æren gjennom meget stram økonomisk styring. Men gode tider for bergenserne, økte skatteinntekter og overføringer fra staten som skjøt fart da de rød-grønne overtok har også bidratt..Det vil bli nødvendig med en moderat reduksjon i antall ansatte i Bergen kommune. Nedbemanningen skal gjennomføres ved naturlig avgang og en effektiv stillingsstopp.

Godkjent: Ifølge kommunens egne tall utgjorde antall årsverk 11741 i 2004. I 2005 var dette redusert til 11246, en reduksjon på 495 (4,1 prosent). Siden har antall årsverk på ny øket.Videre legge om kommunens administrasjon til en to-nivå modell, der mest mulig tjenesteproduksjon utføres med desentralisert styring, og ut fra rammer gitt av en liten, effektiv, byrådsadministrasjon.

Godkjent: Dette er i stor grad gjennomført, blant annet gjennom nedlegging av bydelsadministrasjonene. Bydelsstyrene var mer eller mindre avviklet av de forrige byrådet. Her avsluttet dette byrådet ryddejobben.Vurdere bruk av anbud og konkurranse:

a. IT drift,

b. Ren Bergen

c. En andel av hjemmehjelpstjenester

Ulike områder innenfor helse og sosialfeltet

Innkjøp av sykehjemsplasser fra private institusjoner

Kollektivtrafikk

Bygningstjenester

Tekniske tjenester og bydrift for øvrig

Drift og vedlikehold av kjøretøyer

Delvis godkjent: Byrådet har bare i begrenset omfang maktet å konkurranseutsette kommunale virksomhet til tross for at dette var en av de store valgkampsakene. Så langt er konkurranseutsetting gjennomført innenfor hjemmehjelp, men konkurranseutsetting klargjøres innen to andre områder.Byrådet vil nøye vurdere muligheten for kapitalfrigjøring ved salg av kommunale virksomheter og eiendommer. Midlene skal gå til nedbetaling av gjeld og oppbygging av kapitalfond til å finansiere drift, og til investeringer innenfor kommunens kjerneoppgaver.

Delvis godkjent: Byrådet har solgt eiendommer til den store gullmedaljen, men det største prestisjeprosjektet, salget av kommunens aksjer i Gaia, ble stoppet av bystyret venstreside, samt Frp. Det har også kommet kritikk mot byrådet for at kommunehuset på Laksevåg og Forum kino ble solgt for billig.Byrådet ønsker på prinsipielt grunnlag ikke å øke eiendomsskatten, og mener denne skatten på sikt bør trappes ned og avvikles.

Godkjent: Har ikke øket eiendomsskatten i perioden, men har i forbindelse med budsjettet for 2007 redusert eiendomsskatten med ca. 50 mill. kroner etter avtale med Frp.For å fjerne urimelige utslag av gammel taksering vil byrådet gå videre med den vedtatte retaksering, herunder vurdere grensene for hvilke deler av byen som ilegges eiendomsskatt.

Ikke godkjent: Har gjennomført retakseringen, men ikke tatt den i bruk. Dermed er de urimelige utslagene av gammel taksering ikke fjernet. Les flere punkter om økonomi her

Monica Mæland om økonomien

Monica Mæland om eiendomsskatt

Miljø og byutvikling

Bergen har en lang kystlinje, og byrådet vil sikre allmennheten god tilgang til strandsoner og friluftsområder.

Delvis godkjent: Bergen kommune har så vidt startet en innstramming når det gjelder dispensasjoner for bygging i strandlinjen. Friluftsmeldingens handlingsprogram 2005-2009 har gode intensjoner, det samme har kommuneplanens arealdel, men lite konkret har skjedd. Og kommunene har ikke brukt fem millioner kroner staten har bevilget til å løse inn friluftsområder.Byrådet skal legge til rette for at det er et tilstrekkelig antall parkeringsplasser i sentrale strøk.

Godkjent: Klostergarasjen er bygget ferdig, det samme er private Grieg-park. Tilsvarende antall parkeringsplasser på privat grunn er delvis fjernet. Lagt til rette for flere plasser for boligsoneparkering.I samarbeid med NSB arbeide for å flytte godsterminalen, og omregulere området på Nygårdstangen med tanke på å skape en ny ”bydel” med et urbant preg.

Delvis godkjent: Byrådet har nedsatt en arbeidsgruppe, som konkluderte med å flytte terminalen til Arna, men NSB vil ikke.Fremskynde byggingen av Skansetunnelen, stenge Bryggen og skape et sammenhengende område tilpasset fotgjengere fra Torgallmenningen til Bergenhus festning.

Delvis godkjent: Skansetunnelen et viktig veiprosjekt, særlig for Høyre, men prosjektet henger i en tynn tråd. Fortsatt går trafikken over Bryggen, men forholdene for fotgjengerne er blitt mye bedre.Byrådet vil vurdere mulige alternativer for en snarlig realisering av ny brannstasjon.

Godkjent: Brannstasjonen ble åpnet i juni i år. Byrådet måtte bearbeide Fylkesmannen for å få lov til å ta opp de nødvendige lånene til brannstasjonen.Arbeide for bygging av førstegangsboliger, gjerne med utleiemuligheter.

Delvis godkjent: Noen få prosjektet er realisert, mens andre, blant annet ZBO på Nattland, er stoppet av Fylkesmannen.Byrådet vil arbeide for å gjøre byggesaksbehandlingen mer effektiv og forutsigbar, uten at det går på bekostning av kvalitet og grundighet i prosessen.

Delvis godkjent: Byggesak over disk, elektronisk byggesaksbehandling på nett er viktige effektiviseringstiltak. Avdelingen behandler langt flere saker og køene er redusert. Men fortsatt er køen av klagesaker lang, og næringslivet er kritisk til mangel på forutsigbarhet og stadig utskifting av saksbehandlere.Føre en offensiv kollektivpolitikk i samarbeid med nabokommunene/fylkeskommunen for å realisere en høyere kollektivandel når Bergen overtar ansvaret for kollektivtrafikken innenfor byens grenser.

Ikke godkjent: Samarbeidet har vært elendig og ført til at fylkeskommunen har kunnet overta ansvaret for kollektivtrafikken igjen. Det er heller ingen grunn til å si seg fornøyd med deler av rutetilbudet fra nabokommunene til Bergen. Mange av rutene tar altfor lang tid. Sammenslåingen av HSD og Gaia til Tide har i stor grad bidratt til dette.Arbeide for å åpne for at bilister med to eller flere passasjerer skal kunne benytte seg av kollektivfeltene.

Delvis godkjent: Kan bli innført på Flyplassveien, men er ikke endelig gjennomført. Det utredes også for strekningen Sentrum-Sandsli. Men entusiasmen for dette kan ikke sies å være stor i byrådet.Arbeide for en snarlig realisering av veitunnel gjennom Ulriken som et OPS-prosjekt.

Delvis godkjent: Det er ikke tvil om at byrådet ønsker denne tunnelen, selv om juniorpartner Venstre ikke vil. Bystyret kan vedta reguleringsplanen for Arnatunnelen i høst eller kommende vinter, dersom de vil. Men transportanalysen for Bergensområdet setter spørsmålstegn ved om Arnatunnelen i det hele tatt bør bygges. Tilhengere av tunnelen mener byrådet ikke har gjort nok for å lobbe tunnelen på Stortinget og opp mot departementet.Intensivere reguleringsarbeid og utbygging av gang— og sykkelveier.

Delvis godkjent: Dette arbeidet finansieres i stor grad av penger fra Bergensprogrammet. Disse pengene har Stortinget bestemt skal øremerkes for Bybanen og Ringveg vest fra det øyeblikk anleggsarbeidene kommer i gang. «Myke» prosjekter må da ta til takke med det som eventuelt blir til overs. Men det er åpnet noen parseller i løpet av de siste fire årene, men noen offensiv kan vi ikke snakke om.Arbeide for å opprette flere ladestasjoner for elektriske biler, og at det skal benyttes flere elbiler i kommunal tjeneste der dette er hensiktsmessig.

Delvis godkjent: Etablert 20 nye ladestasjoner, men ikke kjøpt flere kommunale elbiler.Bygge ut og videreutvikle ”park-and-ride” for biler og sykler i bydelene.

Ikke godkjent: Kfr. Pkt. 81. Ikke åpnet et eneste nytt Park and ride tilbud i perioden.Byrådet vil søke å få avklart endelig finansieringen av både Bybanen, Ringvei Vest og de øvrige tiltakene i Bergensprogrammet.

Delvis godkjent: Kfr. Pkt. 81. Mye er avklart, men det mangler masse penger for å komme i mål. Opposisjonen kritiserer byrådet for ikke å ha jobbet nok opp mot departementet. Det ytterst forsurede forholdet mellom byrådet og departementet har ikke gjort situasjonen bedre.Bossmengden i Bergen må reduseres.

Ikke godkjent: Her er byrådet svært langt unna målet. Bossmengden øker og bystyret med blant andre Høyre, KrF, Ap og Frp vedtok i januar å åpne for at forbrenningskapasiteten i Rådalen skulle økes fra 120.000 til 240.000 tonn. Bystyret vedtok og at plast kan brennes i stedet for å sorteres, for øvrig mot byrådets anbefaling. Les flere punkter om miljø og byutvikling her

Monica Mæland om kollektivtrafikk

Monica Mæland om konflikten med fylkeskommunen

Skole og oppvekst

Byrådet vil styrke den offentlige skolen.

Delvis godkjent: På fire år er rammetimetallet i skolene øket, og det er også bevilget mer til skolebøker og vikarlærere, men fortsatt er Bergen på bunn blant storbyene når det gjelder satsing på skole. Byrådet har så vidt startet på å ta igjen de 175 mill. kr. Bergensskolene mistet ved årtusenskiftet.Hver enkelt skole må få mest mulig frihet til å organisere sin egen hverdag, organisatorisk så vel som pedagogisk.

Godkjent: Godkjent: Skolene har fått større frihet gjennom en storstilt omorganisering til en såkalt to-nivå modell.Byrådet vil gi foreldre rett til å velge skole for sine barn, innenfor rammen av opplæringsloven som sikrer alle elever i grunnskolen en rett til å gå på nærskolen.

Godkjent: Har innført fritt skolevalg med skysskompensasjon for de barn som får lang skolevei. Men tommelen vendes ned dersom det må opprettes ny klasse.Byrådet vil følge opp skolebehovsplanen, men videre utbygging av skoler må ses i sammenheng med kommunens økonomi.

Delvis godkjent: Etter noen av de svakeste årene hva skoleinvesteringer angår i 2004-2006 (Fylkesmannen har satt stramme investeringsrammer på grunn av de store underskuddene i forrige periode) skal kommunen i år investere 384 millioner kroner. De neste ti årene skal det investeres tre milliarder kroner i skolebygg og skoleopprustning.Mange skolebygninger må rustes opp, spesielt inneklimaforholdene er lite tilfredsstillende mange steder.

Delvis godkjent: Etter flere svake år, tas det nå et kjempeløft for inneklimatiltak både i år og i de kommende fire årene.Legge frem en plan for kvalitetsutvikling i skolen, herunder styrking av kjernefagene, og gi bystyret en årlig kvalitetsmelding.

Godkjent: Godkjent: Byrådet har levert årlige kvalitetsmeldinger for Bergensskolen siden 2004 og satser de kommende årene særlig på realfag og IKT.Byrådet vil derfor ha som utgangspunkt for sin barnehagepolitikk at det fortsatt må skje en videre utbygging i barnehagesektoren i Bergen for å nå målet om full barnehagedekning.

Godkjent: Det er vanskelig å gi annet enn godkjent siden Bergen i årene 2005-2007 har skaffet eller skal skaffe til veie 4500 barnehageplasser. Kommunen kommer ikke helt i mål, noe som skyldes at det nok ble somlet litt i starten.Gjennomgå økonomien i kommunens barnehager for å få klarhet i kostnadene, og sikre reell likebehandling mellom kommunale og private barnehager.

Godkjent: Gjennomført i forbindelse med barnehageplan 2005-2010. Les flere punkter om skole her

Les flere punkter om barnehage her

Monica Mæland om barnehager

Monica Mæland om skole

Eldreomsorg

Byrådet vil gjennomgå tjenesteproduksjonen for eldre og særlig omsorgstrengende.

Godkjent: Gjennomført. Resultatet fremkommer i punktene nedenfor.Dessuten bør tilsynslegeordningen på institusjonene gjennomgås.

Delvis godkjent: Her vil nok posisjon og opposisjon vurdere dette ulikt. Byrådet viser til at tjenesten er styrket gjennom hele perioden og ligger over den nasjonale anbefalingen. Opposisjonen påla byrådet å utvide tilbudet da saken var oppe i bystyret i vår.Innenfor hjemmehjelpstjenestene vil byrådet vurdere å åpne opp for fritt brukervalg mellom den kommunale tjenesten og godkjent privat leverandør uten høyere egenbetaling for den samme tjeneste.

Godkjent: Dette er gjennomfør når det gjelder praktisk bistand i hjemmet, benyttet av ca. 10 prosent av brukerne.Gjennomgå kjøkkenreformen, og vurdere alle sider av reformen, så vel kvalitet som juridiske og driftsmessige forhold. Det fremmes deretter en sak for bystyret med forslag til endringer.

Godkjent: Dette er gjennomført. Evalueringsutvalget for kjøkkenreformen ble nedsatt etter forhandlingsavtale med FrP og etter at utvalget hadde lagt frem sin rapport fremmet byrådet egen sak for bystyret.Byrådet vil vurdere å utvide bruken av konkurranse til å omfatte de sykehjemmene som er under bygging, samt eksisterende sykehjem.

Ikke godkjent: Ingen endring fra det forrige byrådet. Ap og byrådspartiene inngikk en budsjettavtale som lukket døren for budsjettåret 2006, men heller ikke de andre årene er dette vurdert. Byrådet åpner for nye vurderinger i forbindelse med bygging av nye sykehjem. Les flere punkter om eldreomsorg her

Monica Mæland om eldreomsorg og boliger for utviklingshemmede

Helse og sosial

Byrådet vil fortsette arbeidet for å bringe den gjennomsnittlig stønadstiden for sosialklienter i Bergen ned mot gjennomsnittet for de større byene i landet.

Godkjent: Det har vært jobbet systematisk med dette i hele perioden gjennom ulike tiltak. Bergen har færre klienter og stønadstiden er kortere for mange. Det har hjulpet godt at arbeidsledigheten i denne perioden har gått kraftig ned.Byrådet vil i sitt arbeid med den vedtatte melding om sosialtjenesten i Bergen legge særlig vekt på tiltak som kan bedre livssituasjonen for fattige barn.

Godkjent: Byrådet har fremlagt egen fattigdomsmelding. I løpet av perioden har stønadssatsene for familier med barn som mottar sosialhjelp økt med 800 kroner pr. md. Gir også et eget tillegg på 3000 kroner i året som skal brukes til fritidsaktiviteter.Byrådet ser det som viktig å bedre tilbudet innen skolehelsetjenesten. Sammen med helsestasjoner for ungdom skal skolehelsetjenesten være et forebyggende lavterskeltilbud der ungdom møtes på sine egne premisser.

Delvis godkjent: Kommunen vedtok i fjor å styrke skolehelsetjenesten med 15 nye stillinger, men omfordeling av enkelte stillinger har ført til reduksjon i tilbudet blant annet i Fyllingsdalen.Byrådet vil arbeide for et tilbud innen psykiatrien der botilbud med bistand både i grupper og individuelt, tilrettelagt arbeid og arbeidstrening, dagtilbud, brukerstyrte tiltak og psykiske helsetjenester til barn og unge, inngår.

Godkjent: Følger opp den statlige psykiatrisatsingen.Byrådet vil legge til rette for at hverdagen skal bli lettest mulig for utviklingshemmede. Det vil her være bruk for fleksible hjelpeordninger, egne botilbud også med bemanning, dag— og avlastningstilbud og tilrettelagt arbeid.

Ikke godkjent: Den vedtatte planen om kraftig utbygging av boliger for utviklingshemmede lagt til side av dette byrådet. Har nøyet seg med å ta i bruk til stammene 13 boliger for psykisk utviklingshemmede i 2005 og 2006 og bygger 23 plasser i 2007. I perioden 2008-2011 planlegges det årlig ti nye boliger. Med denne utbyggingstakten vil kommunen aldri kunne fjerne køen av psykisk utviklingshemmede som bor i foreldrehjemmet, men som trenger egen bolig.Fremfor institusjonsplassering og fosterhjem bør tiltak i hjemmet og styrking av barnas sosiale nettverk prøves. Velges opphold på institusjon skal opplegg være både faglig forsvarlig og av god kvalitet.

Godkjent: Dette har vært ledesnoren i kommunenes arbeid med barnevern de siste årene.

Rus

Byrådet vil videreføre og opprettholde lavterskeltilbud til utsatte grupper. Et helhetlig lavterskeltilbud bør ha sin basis i Straxhuset, og bør inneholde tilbud om grunnleggende helsehjelp, varm mat og kontakt med helseapparat.

Godkjent: Strax-huset er videreutviklet i perioden. Hallvardstuen som drives av bymisjonen med støtte fra kommunen er et annet lavterskeltilbud. Har og åpnet Dagsverket, som er et lavterskel arbeidstilbud for rusmisbrukere, samt støtte bladet Megafon, som selges av stoffmisbrukere, arbeidsledige osv.Det er et selvstendig mål å redusere antall overdoser blant byens rusavhengige.

Ikke godkjent: Det er ingenting som tyder på at disse tallene er på vei nedover. Overdosedødsfall ifølge byrådet. 04: 15, 05:12, 06; 18 og hittil 07; 4Byrådet vil ha en gjennomgang av kommunens bruk av ulike tilbud til bostedsløse og rusavhengige, for å sikre at man får kontroll over ressursbruken, og samtidig sikrer et faglig forsvarlig tilbud som sikrer rehabilitering av rusavhengige.

Godkjent: Antall personer som er avhengig av midlertidige botilbud som hospits er halvert og kontroller er gjennomført. Les flere punkter om helse og sosial her

Næring

Byrådet vil arbeide for å skaffe større inntekter til kommunen, gjennom tilrettelegging for næringsutvikling, nyetableringer og derigjennom flere arbeidsplasser og økt boligbygging (ref eget kapittel om næringsutvikling).

Delvis godkjent: Det er ingen tvil om at boligbyggingen har økt og at veksten i antall arbeidsplasser er stor, men det skjer over hele landet og veksttakten er større, til dels mye større i Stavanger, Oslo og for boligbyggingens del også i Trondheim.En mer offensiv og dynamisk næringspolitikk og synliggjøre hvilken hjelp kommunen kan yte overfor gründere.

Godkjent: Det er liten tvil om at det er satset mye for å løfte kommunens næringspolitikk. Gründere er spesielt tilgodesett i den nye næringsplanen, gjennom planleggingen av et nytt regionalt næringsselskap og entreprenørskapsdagene Grow.Byrådet vil arbeide for at et slikt samarbeid kan danne grunnlag for etableringen av en felles næringsportal.

Ikke godkjent: Næringsportalen er ikke på skinner, men et utkast skal visst nok være kjent for enkelte involverte parter.Byrådet vil i tillegg legge frem en egen nyskapningsmelding med en gjennomgang av rammevilkårene for nyetableringer i Bergen, og med forslag til tiltak kommunen kan iverksette for å legge til rette for flere etableringer.

Delvis godkjent: Byrådet har ikke lagt frem noen nyskapningsmelding men har etablert GROW-konferansen.Byrådet vil gjennomføre en fullstendig revisjon av næringsplanen både med hensyn til mål og virkemidler.

Godkjent: Bystyret har vedtatt en ny næringsplan.Byrådet skal legge frem sak om forenkling av skjenkepolitikken kombinert med økt innsats på kontroll med skjenking og salg. Kommunen skal ha en konsekvent og streng praktisering av regelverket.

Godkjent: Dette er gjennomført og nå har også skjenkekontrollen fått økte bevilgninger, noe som gjør det mulig å kontrollere hyppigere.Byrådet vil fortsette det gode samarbeider med (turist) næringen om hvilke tiltak som kan iverksettes for utvide sesongene og styrke inntjening og lønnsomhet i næringen.

Delvis godkjent: Byrådet har økt støtten til Bergen Reiselivslag, samt bidratt til Ruteutviklingsfondet for å få flere utenlands flyruter til Flesland, men kan ikke sies å ha gjort noe utover dette for å utvide turistsesongen. Les flere punkter om næring her

Monica Mæland om konkurranseutsetting

Kultur

Byrådet vil arbeide for at de (museene og bibliotekene) fortsatt skal ha brukervennlige åpningstider. Bibliotek og museer er også viktige kulturbærere, og gjør en betydelig innsats for å spre kunnskap og pirre nysgjerrigheten.

Delvis godkjent: Laksevåg bibliotek er lagt ned, men åpningstiden ellers er opprettholdt, og for kunstmuseets del øket litt, etter at denne tidligere er blitt redusert.Byrådet vil, innenfor vedtatte planer og kommunens økonomiske rammer, videreutvikle kulturskolen som en ressurs både for den enkelte elev, kulturen og rekruttering til det profesjonelle kulturlivet.

Delvis godkjent: Kulturskolen har ikke opplevd noe løft i perioden, men i år fikk skolen styrket sitt budsjett med en million kroner.De frie gruppene setter Bergen på kartet både nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig for Bergen som kulturby at byen er attraktiv for utøvende kunstnere. Kommunen må bidra til øvingslokaler og annen nødvendig tilrettelegging.

Godkjent: I kunstplanen legges det opp til at direkte støtte til lokaler for uavhengige kunstnere/frie grupper økes med ca. 4 mill. kommunen har bidratt med midler både på USF og i Hansahallene til øvingsrom og verksteder.Byrådet vil arbeide for en videre utbygging av en profesjonell regionopera for Vestlandet. Det etableres et samarbeidsforum for de ulike kulturinstitusjonene som inngår i operaproduksjonen.

Delvis godkjent: Ny operastiftelse er etablert med BFO, DNS og Grieghallen som hovedaktører. Opera Vest og Den Vestnorske Opera er i avtaleform aktører i den nye operaen. Men fortsatt krangles det og det er et stykke igjen før Bergen haren profesjonell regionopera.Arbeide for en videre utbygging av hovedbiblioteket

Godkjent: Hovedbiblioteket blir videre utbygget og skal står ferdig i 2008.Arbeide for et ”kulturtorg” med kulturformidlende funksjon med informasjon og billettsalg for de bergenske kulturinstitusjonene på et og samme sted.

Godkjent: Bystyret vedtok i juni å opprette et markeds— og utviklingsselskap som skal innhente og analysere informasjon om publikums bruk av kulturinstitusjonene i Bergen. Selskapet skal også drive felles markedsføring og informasjonsarbeid overfor publikum, og fungere som et møtested for markedsarbeidere innen kulturlivet. Les flere punkter om kultur her

Idrett

Byrådet vil innenfor gjeldende budsjettrammer arbeide for å realisere vedtatte planer for investeringer og rehabilitering av idrettsanlegg.

Delvis godkjent: Byrådet har holdt seg innenfor sine budsjettrammer, men i perioden 2004-2007 har Trond Mohn gitt vesentlig mer til idrettsanlegg enn det kommunen har bidratt med.Byrådet vil særlig prioritere arbeidet med nytt svømmeanlegg med stupemuligheter og 50-meters basseng.

Ikke godkjent: Arbeidet er blitt kraftig utsatt noe byrådet har fått sterk kritikk for. Nå ligger det til rette for et anlegg på Nygårdstangen, med byggestart til neste år.Byrådet vil derfor arbeide for realisering av FYSAK-prosjektet samt videreføre satsingen på nærmiljøanlegg.

Godkjent: : Grunnstein ble lagt ned i februar i år. Anlegget skal stå ferdig ved utgangen av 2007 og romme aktiviteter som blant annet skating, dans, kampsport, bordtennis, strandvolleyball aktiviteter. Har etablert 12 ballbinger med tilskudd fra Trond Mohn, Friplass – et nærmiljøanlegg for friidrett. Les flere punkter om idrett her

Diverse

Byrådet ønsker å videreføre bydelsstyrene ut fra deres lokaldemokratiske styrke. Bydelsstyrene skal ha en ombudsrolle.

Delvis godkjent: Dette har tatt svært lang tid, og i hele denne perioden har det ikke vært bydelsstyrer. Bystyret vedtok i mai i år bydelsstyrenes fullmakter. Den gir bydelsstyrene en ombudsrolle, og plasserer samtidig ansvar for klagesaker i mindre byggesaker til bydelsstyrene. Disse får også høringsrett i større plansaker og blant annet ansvar for tilskudd til frivillig eldrearbeid, frivillig arbeid innen oppvekstfeltet og til kulturarbeid for barn og unge i bydelene. Bydelsstyrene får og høringsrett i budsjettsaker som gjelder bydelene.Byrådet ønsker en tett dialog med de ansatte og deres organisasjoner om tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet, og om hvordan kommunen kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.

Godkjent: Sykefraværet har gått ned i perioden. Samlet fravær i 2003 var 10,7 prosent i 2006 9,9 prosent, opp 0,3 prosentpoeng fra 2005 da fraværet var nede på 9,6 prosent, det laveste tallet siden 2002.nnføre jevnlige brukerundersøkelser.

Godkjent: Innført jevnlige brukerundersøkelser innen kommunenes kjerneoppgaver. Les flere punkter her!

Monica Mæland om opposisjonen

Hva synes du om byrådets innsats? Si din mening i kommentarfeltet!