Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett for 2012.

Samtidig legger de frem kommuneproposisjonen, som sier noe om økonomien for kommunene i 2013.Allerede i år kommer det derimot en rekke økninger på budsjettene.

BT har gått gjennom regjeringens listen, og har blunket ut følgende punkter som er viktige for Vestlandet:

Orkanskader

Hordaland og Sogn og Fjordane får til sammen 54 millioner kroner til å dekke skader på veier etter orkanen Dagmar rundt nyttår. Pengene fra samferdselsdepartementet etter uværet fordeler seg slik:

  • Hordaland – 27 millioner kroner
  • Sogn og Fjordane – 27 millioner kroner
  • Møre og Romsdal – 7 millioner kroner
  • Nordland – 7 millioner kroner
  • Sør-Trøndelag – 7 millioner kroner
  • Aust-Agder – 5 millioner kroner

Mer Dagmar

På bakgrunn av Dagmar sine ødeleggelser på Nord-Vestlandet i desember, kommer det økt bevilgningsbehov. Regjeringen øker bevilgningen til naturskadeerstatning med13 millioner kroner.

Regjeringen bevilger 145 millioner kroner ekstra til kommuner og fylkeskommuner som ble rammet av ekstremværet. Kommunen kan søke om disse pengene via Fylkesmannen, mens fylkeskommuner kan søke direkte til regjeringen.

Typiske utgifter som blir kompensert er utgifter knyttet til ødelagte veier, bruer, vann— og avløpssystem, samt annen kommunal eller fylkeskommunal infrastruktur.

Mindre penger til sykefravær

Sykefraværet har så langt i år vært betydelig lavere enn tidligere antatt, men det er usikkerhet knyttet til utviklingen framover. Basert på regnskapstall hittil i 2012 justeres anslaget over fraværsutviklingen per sysselsatt for året som helhet fra nullvekst til en forventet sykefraværsreduksjon på 5 pst. Basert på regnskapstall er også sykefraværet i 2011 lavere enn anslått i saldert budsjett 2012. Dette betyr at inngangsnivået til 2012 ble lavere enn tidligere antatt. Bevilgningen til sykepenger for arbeidstakere foreslås derfor redusert med 2 350 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2012.

Skal returnere flere

Regjeringen ønsker å returnere personer som ikke oppfyller vilkårene for opphold i landet fortere. Det skal gjøres ved å bevilge 16 millioner kroner ekstra. Dette skal øke antallet tvangsreturer fra 4600 til 4750 i 2012. Det er spesielt personer som kan knyttes til rusmiljøet, og som regjeringen mener misbruker asylinstituttet for å selge narkotika, som skal returnes snarest mulig.

Samtidig bevilger regjeringen 30 millioner kroner ekstra i 2012 for å redusere saksbehandlingen hos UDI. 15 millioner kroner går til UNE, for å redusere saksbehandlingen der.

Mer havforskning

Til sammen 12 millioner kroner skal gis til Havforskningsinstituttet for å dekke utgifter til reparasjon og innleie av erstatningsfartøy som følge av motorhavari på forskningsfartøyet ”Johan Hjort” og reparasjon av motorene til forskningsfartøyet ”G.O.Sars”.

Mindre parasitter

Det skal gis mer penger til bekjempelse av lakseparasitter i Lærdalsvassdraget og i Eidfjord. På grunn av økte utgifter foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på totalt 35,5 millioner kroner i 2012 til bekjempelse av Gyrodactylus salaris. Den økte bevilgningen skal gå til bevaring av fiskestammer i genbank og andregangsbehandling av Vefsn- og Lærdalregionen.

Dropper dykkerne

Som BT meldte mandag, legger Kunnskapsdepartementet ned utdannelsen av metningsdykkere ved Høgskolen i Bergen. Departementet skriver at det ikke har anledning til å gi ytterligere midler fra sitt budsjett ut over de 36,85 mill. kroner staten allerede har investert. Det har ikke lyktes Høgskolen i Bergen og oljeselskapene å komme til enighet om hvordan de kan dekke det resterende behovet på 49 millioner kroner. På denne bakgrunn mener Regjeringen at det blir for dyrt og vil ikke bevilge ytterligere statlige midler til utdanningen.

Mer penger til barnevern

Bufetat får økt bevilgningene sine med 50 millioner kroner. Bakgrunnen er at det over tid har vært en høy klientvekst i det statlige barnevernet. Økningen har vært større enn de anslåtte prognosene. I tillegg økes bevilgningen til omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere med 11 millioner kroner.Bevilgningen i saldert budsjett 2012 la til rette for 120 plasser i gjennomsnitt i omsorgssentrene, men driftsutgiftene for 162 plasser påløper ut året.