TOR LEIF PEDERSEN

I forbindelse med at Statens vegvesen skal starte anleggsvirksomhet på Ringvei vest i Dolvik i Bergen, gjøres det nå arkeologiske undersøkelser av et 1,7 mål stort område ved krysset Ytrebygdsveien — Dolvikveien. Der skal det bygges et digert veikryss. I seks uker skal 4 arkeologer fra Bergen Museum ved Universitetet i Bergen lete etter fornminner i jorden før anleggsmaskinene for alvor lager vei i vellingen. Arkeologene er halvveis i prosjektet.

Feltleder Vigdis Berge forteller at det er gjort flere interessante funn på de tre feltene som er undersøkt. Funnene kan dateres til både stein-, jern- og bronsealder, og er altså opp til 7000 år gamle.

— Da fagfolk fra fylkeskommunen tok stikkprøver i jorden i dette området, fant de indikasjoner på at det var fornminner her. Dermed ble det bestemt at det skal foretas grundige arkeologiske undersøkelser før den planlagte anleggsstarten i høst, forteller Berge.

Fant spinnehjul

— Etter at matjordlaget var fjernet av gravemaskin, har vi avdekket flere kokegroper og ildsteder. De stammer fra bronse- eller jernalder. Vi har ikke funnet husrester, men hull i jorden som kan være brukt til stolper. Slike stolper kan ha vært brukt til både hus og gjerder. Vi tror at dette har vært et boområde på en gård. Det kan ha skjedd ulike former for ritualer eller jernfremstillinger på stedet der ild og varme har vært sentrale elementer, sier Berge.

— I dette feltet fant vi et spinnehjul som kvinnene i jernalderen brukte når de spant garn, forteller hun.

— Pollenbotanikere skal gi oss svar på hvilke jordbruksaktiviteter som har foregått her - om det har vært dyrket korn, annen vegetasjon og om husdyr har beitet her, sier Berge.

Steinalderboplass

På et område noen hundre meter bortenfor hovedfeltet i retning sjøen i Dolvik, er det to steder avdekket rester etter og gjenstander fra det som kan vise seg å være steinalderboplasser. Her kan det altså ha bodd folk for 7000 år siden.

Det ene feltet ligger 16 meter over havflaten. I yngre steinalder sto sjøen rundt 10 - 12 meter høyere enn i dag. Hvis det er en boplass man nå har avdekket, betyr det at steinaldermenneskene bodde nær sjøen.

— I det andre feltet fant vi bevis på at dette var en steinalderboplass, sier prosjektleder Live Johannessen mens hun viser oss rundt i feltet.

— Her lå deler av pilespisser og en slipeplate som de brukte til å slipe pilspisser og kniver, sier hun.

Funnene blir registrert og sendt til universitetet for nærmere undersøkelse. Feltleder Vigdis Berge sier det er gjort svært få liknende utgravinger andre steder i Bergen.

— Bortsett fra middelalderbyen i sentrum, er lite gjort. Derfor er det verdifullt å få dokumentert at det har vært bosetting så tidlig som i dette tilfellet andre steder enn i Bergen sentrum, sier hun.

SPINNEHJUL: Dette spinnehjulet brukte kvinnene i jernalderen.<p/>FOTO: ARNE NILSEN
KOKEGROPER: Arkeolog Live Johannessen undersøker en av de mange kokegropene som er funnet i området.<p/>FOTO: ARNE NILSEN
STEINALDERBOPLASS: Prosjektleder, arkeolog Live Johannessen viser stedet der det er gravd frem gjenstander som stammer fra en steinalderboplass.<p/>FOTO: ARNE NILSEN