Brakseier i valget og seks ukers harde forhandlinger med KrF og Frp har gitt Monica Mæland grunn til å smile. Hun tar fatt på sin tredje periode som byrådsleder, med en politisk plattform stappet full av høyrepolitikk.

- Høyres valgresultat skal gjenspeiles i politikk og posisjoner, men skal ikke overvurderes. Vi er aldri sterkere enn det svakeste leddet. Ingen av partiene skal føle seg som tapere etter disse forhandlingene.

Likevel er det mye høyrepolitikk i den plattformen de tre partiene ble enige om.

BT har gått gjennom byrådserklæringen punkt for punkt. Her er områdene hvor det definitivt blir kjekling og drakamp.

Skole og barnehage

 • Innføring av skriftlig vurdering to ganger i året på utvalgte trinn. Den skriftlige vurderingen skal legges frem i elevsamtaler med foreldrene
 • Innføre en forsøksordning med anonym retting av større prøver og tentamener på ungdomstrinnet
 • Måle og evaluere undervisningskvaliteten i skolen og offentliggjøre resultatene.

Kritikken fra lærernes organisasjoner og opposisjonspartiene kan oppsummeres i følgende. Tviler på den positive effekten av å offentliggjøre skoleresultater, mener det blir for mange tester og for mye byråkrati og lurer på hvor det blir av de mange nye lærerstillingene Høyre har lovet.

 • Søke om å overta ansvaret for den videregående opplæringen og fylkeskommunens videregående skoler i Bergen.

Møter motstand både fra fylkeskommunen og regjeringen. Byrådspartiene Høyre og Frp vil aller helst nedlegge fylkeskommunen.

Byutvikling, samferdsel og næring

 • Byrådet vil bygge Skansen-tunnelen, som er en del av Bergensprogrammet samt bygge Arnatunnelen.

Arbeiderpartiet, som er et av partiene bak bergensprogrammet, sier nei til Skansetunnelen. Statens vegvesen mener det ikke er behov for tunnelen. Alle opposisjonspartiene er mot Arna-tunnelen og Statens vegvesen mener det ikke er behov for tunnelen.

Fremskrittspartiet kan ta dissens i byråd i spørsmålet om den statlige finansieringen og bompengeandel i Bergensprogrammet, men vil i forbindelse med behandlingen i bystyret bidra til lavest mulige takster og at det ikke innføres køpris eller tidsdifferensierte bompenger.

Samtlige opposisjonspartier mener det er nødvendig å innføre køprising for å få ned biltrafikken og dermed luftforurensningen.

 • Byrådet vil følge opp belønningsavtalen som er inngått med fylkeskommunen og staten. Ved trafikktelling, for å måle nedgangen i biltrafikken, vil byrådet telle reell sentrumstrafikk, og ikke gjennomgangstrafikk på E39 som ikke skal til sentrum.

Det er et åpent spørsmål om staten vil akseptere en slik tellemåte. All trafikk gjennom Bergensdalen, også gjennomgangstrafikken passerer bompengeringen, og det er telling av denne trafikken som ligger i avtalen.

 • Byrådet vil søke om å overta kollektivansvaret for Bergen.

Dette har støtte fra opposisjonen i bystyret, men her møter byrådspartiene Høyre, KrF og Frp motstand fra sine egne i fylkespolitikken. Kollektivansvaret ligger i dag under fylkeskommunen.

 • Byrådet er opptatt av at Bergen sentrum skal være attraktivt for beboere, næringsdrivende og besøkende. Derfor vil byrådet intensivere arbeidet med parkeringshus i Fløyfjellet. Dette vil gjøre sentrum mer tilgjengelig samtidig som det reduserer trafikkbelastningen i sentrum.

Opposisjonen mener etablering av et parkeringshus i Fløyfjellet uten tilsvarende reduksjon i antall parkeringsplasser på gateplan fører til økt biltrafikk inn til sentrum.

 • Byrådet vil fremme en sak om reklamefinansiering av byromsmøbler for å finansiere utbygging av offentlige toalett og bysykler, samt vedlikehold og opprustning av bussholdeplasser.

Forslaget utløste en voldsom debatt, og ble nedstemt med en stemmes overvekt da bystyrets behandlet saken sist.

Omsorg og sosiale tjenester

 • Byrådet tolererer ikke at Nygårdsparken er en åpen rekrutteringsarena for rusavhengige.
 • Byrådet vil utrede muligheter for ulike former for tilsyn av rusavhengige under aktiv rusing, men byrådet vil ikke opprette sprøyterom i perioden

Byrådet har en rekke forslag til tiltak som skal bidra til å bekjempe det tunge narkotikamisbruket. Fra opposisjonspartiene får byrådet kritikk for å gjøre for lite. Særlig er man kritisk til at byrådet ikke vil innføre sprøyterom.

 • Byrådet vil åpne for at kultursteder kan skjenke så lenge som loven tillater.

Enkelte opposisjonspartier vil ikke utvide skjenketiden for kultursteder til klokken 03.00. Regjeringen vurderer å innskrenke skjenketiden i alkoholloven til kl. 002.00.

 • Byrådet vil at omsorgstrengende skal få valgfrihet innen pleie- og omsorgstjenestene. Flere tilbydere skal derfor slippe til, og valgfriheten skal utvides til flere områder.

De fleste opposisjonspartiene er motstander av konkurranseutsetting innenfor helse og sosial. De tviler på innsparingspotensialet og mener eventuell gevinst tilfaller selskapene på bekostning av de ansatte. Disse partiene etterlyser mer penger til åpen omsorg.

 • Bygge ett nytt sykehjem og samlokalisere barnehage og sykehjem på samme tomt.

Opposisjonspartiene mener et nytt sykehjem ikke er nok. Det må bygges to nye sykehjem for å dekke behovet.

 • Ta imot så mange flyktninger som kapasiteten i mottaksapparatet tillater.

Opposisjonspartiene har kritisert byrådet for ikke å ha tatt imot fullt så mange flyktninger som de er bedt om av staten.

 • Hjelpe flere utviklingshemmede til å kunne bo i egen bolig og sikre støttekontakt for de som har behov for det.

Byrådet får kritikk for ikke å sette seg konkrete mål for bygging av boliger for voksne utviklingshemmede som bor med sine foreldre. Byrådet får og kritikk for at stadig færre utviklingshemmede får vedtak om støttekontakt.

En fremtidsrettet kommune

 • Byrådet foreslår at det nåværende havnesamarbeid i Bergen og omland havnevesenet (BOH) oppløses. Bergen kommune tar med dette tilbake disposisjonsretten på alle havneeiendommer i Bergen da disse allerede eies av kommunen, men som BOH i dag disponerer. Som en del av denne omleggingen vil byrådet vurdere å konkurranseutsette havnedriften.

Omegnskommunene, som er med i BOH, vurderer selv å trekke seg ut av samarbeidet, men det er stor strid rundt eierskapet til havneeiendommene i Bergen, og denne er ikke løst. Fra deler av opposisjonen vil det også komme kritikk mot at havnedriften konkurranseutsettes.

 • Byrådet vil redusere gjelden gjennom frigjøre kapital som i dag er bundet til eierposisjoner i ulike selskaper. Derfor kommer byrådet fortløpende til å vurdere hvilke eierskapsmessige disposisjoner som er de mest gunstige for kommunen både fra et strategisk og finansielt perspektiv. Byrådet legger samtidig klare forutsetninger for iverksettelse av aktuelle prosesser til grunn. Herunder riktig pris, eiersituasjon og ulike former for kapitalfrigjøring (ansvarlig lån, helt og delvis nedsalg, med videre.) Byrådet legger den vedtatte eierskapsmeldingen til grunn og vil se nærmere på selskaper som BKK AS, Bergen Kino AS, Bergen Tomteselskap AS, Bro- og tunnelselskapet AS, Bydrift AS og selskaper i BIR-konsernet.

Deler av opposisjonen er kritisk til salg av disse virksomhetene med ulik begrunnelse. De går for eksempel mot nedsalg av Bergen Kino av frykt for at denne kommersialiseres, noe opposisjonen mener ved redusere filmtilbudet.

 • Byrådet mener at skatt på bolig er en uheldig og urettferdig metode for beskatning. Byrådet vil se på bolig og verk og bruk hver for seg i fortsettelsen, og skal fjerne eiendomsskatten for boliger i hele kommunen i perioden.

Opposisjonen mener fjerning av eiendomsskatten på bolig er uheldig fordi det reduserer de offentlige inntektene. Fjerning av eiendomsskatten for bolig reduserer kommunens inntekter med nesten 100 millioner kroner. dette kommer på toppen av det inntektstapet på 180 millioner kroner som tidligere halvering av eiendomsskatten har påført kommunen. Opposisjonen mener pengene burde vært brukt til å bedre tjenestetilbudet til bergenserne.

Hva mener du om politikken byrådet skal føre? Si din mening under!