Etter et tilsyn med Floenkollektivet i mars i år, har Helsetilsynet i Hordaland påpekt tre avvik. Manglene er av en slik karakter at de etter helsetilsynets oppfatning medfører risiko for svikt i de sentrale deler av tjenesteytingen.

Tok ikke affære

Det alvorligste er at det ikke finnes tilstrekkelig med lege— og psykologressurser til å sikre pasientene forsvarlig utredning og behandling. Mange pasienter har alvorlige psykiatriske og somatiske lidelser. Manglende tilgang til medisinsk kompetanse gjør at miljøpersonale ikke har utarbeidet rutiner for å takle akutte situasjoner som oppstår, mener Helsetilsynet.

— Ledelsen i Helse Bergen er gjort kjent med at det mangler medisinsk personell i institusjonen, men det er ikke foretatt risikovurdering av dette. Det er heller ikke iverksatt tiltak for å rette dette avviket, eller iverksatt andre kompenserende tiltak, heter det i tilsynsrapporten som ble frigitt i går.

Tar selvkritikk

Stig Didriksen, sjef i avdeling for rus i DPS (Distriktspsykiatrisk senter) i Helse Bergen, tar selvkritikk.

— Vi har rett og slett ikke vært flinke nok til å oppfylle de kravene som ble stilt da Floenkollektivet gikk fra å være et rent rusbehandlingstilbud, til en helseinstitusjon, erkjenner han. - I 2004 ble alle rusinstitusjoner i Norge underlagt det samme lovverket som andre helseinstitusjoner. Vi tar tilsynsrapporten til etterretning, og er i full gang med å utbedre de forholdene som vi fikk avvik på, sier han.

Didriksen understreker at Floenkollektivet har høy rusfaglig kompetanse.

— Vi jobber nå for å få tilsatt personell med medisinsk kompetanse, og er i gang med å bedre de interne rutinene. De forholdene som går på journalføringen, regner jeg med at vi raskt skal få orden på, sier Stig Didriksen.