Klokken 10.15 i dag ble den omfattende helseundersøkelsen om tilstanden til ansatte i Sjøforsvaret presentert. Bak undersøkelsen står Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Rapporten er dyster lesning for ledelsen og ansatte i Sjøforsvaret.

Drikker for mye

For marinens folk skiller seg vesentlig fra den øvrige befolkningen på en rekke punkter.

  • En av fire ansatte i Sjøforsvaret mener jobben går på bekostning av familien ofte eller av og til. Dette er et langt høyere tall enn for resten av befolkningen. Seksjon for arbeidsmedisin mener familiepolitikken til Forsvaret må bli bedre.
  • Ansatte i Marinen utsettes for store støyplager. En av fire har nedsatt hørsel, mens bare tre prosent av befolkningen i sin helhet har det. Fire av ti sier de har vært utsatt for mye eller svært mye støy. Forholdstallet for den øvrige befolkningen er én til ti.
  • Oppsiktsvekkende mange har fått yrkesskader i Sjøforsvaret det siste året, skader av typen kuttskader, forstuing og sveiseblink. 5,5 prosent av de ansatte forteller om slike skader — landsgjennomsnittet er på 1 prosent. Rapporten konkluderer med at Sjøforsvaret må bli langt bedre på å følge opp sine ansatte i forhold til skader.
  • 13,4 prosent av de ansatte drikker mer enn hva retningslinjene tilsier. Særlig gjelder dette de militært ansatte. En klar alkoholpolitikk etterlyses av Seksjon for arbeidsmedisin.
  • 17 prosent av ansatte mellom 45 og 67 år bruker blodtrykkmedisin - betydelig flere enn i normalbefolkningen. Sivilt ansatte er her mest rammet.
  • En av fem i Sjøforsvaret oppgir at de har hatt håndeksem. Det er flere enn landssnittet.

Får bestått

På tross av alle disse punktene, understreker professor Bente Moen ved Universitetet i Bergen at de ansatte i Sjøforsvaret stort trives i jobbene sine.

— Faktisk trives de marineansatte bedre enn landsgjennomsnittet, sier Moen.

— Skal jeg gi en karakter, slik vi gjør det på universitetet, blir det bestått, fortsetter hun.

Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Erik Finseth, er glad for å få godkjent karakter.

— Vi skal ta fatt i utfordringene som undersøkelsen peker på. Problemområdene skal vi gripe fatt i på en skikkelig måte. Men jeg ber om forståelse for at det kan bli vanskelig med straksløsninger, sier han.

«Kvikk»-skandalen

Bente Moen og hennes folk har også gått grundig gjennom «Kvikk»-saken. Rapporten viser at de som har arbeidet på KNM «Kvikk», har barn med 4,5 ganger så høy forekomst av misdannelser som andre ansatte i Sjøforsvaret.

Tallene for dødfødsler er like rystende: Kvikk-ansatte har fått 3,8 ganger så mange dødsfødte barn enn snittet for ansatte i Marinen.

Helseundersøkelsen gir imidlertid ikke noe svar på hvorfor forekomsten av dødfødsler og misdannelser er så hyppig.

— Det må Sjøforsvaret ta stilling til, heter det i rapporten.

ý Dette er en særdeles trist sak som må behandles på en skikkelig og god måte. Vi vil komme frem til en løsning i forhandlingene med foreldregruppen som både de og Forsvaret er fornøyd med, sier generalinspektør Finseth til NTB.

På 80- og 90-tallet ble KNM «Kvikk» brukt som øvingsfartøy for elektronisk krigføring, og hadde derfor en ekstra sterk radiosender om bord.

Skal følges opp

Kartleggingen av marineansattes helse og arbeidsmiljø er gjort ved en spørreundersøkelse til alle ansatte. Spørreskjema på 19 sider ble sendt ut i 2002. Nesten 60 prosent, 2.265 personer, svarte på de mange spørsmålene.

Kartleggingen skal blant annet følges opp av en kreftanalyse i regi av Kreftregisteret og en ny spørreundersøkelse blant Sjøforsvarets tidligere ansatte

KV "Svalbard". ILLUSTRASJONSFOTO: BT