— Dette har vore ein svært krevjande jobb med store utfordringar og omstillingsprosessar. Eg vil ikkje lenger vere med på det løpet, seier Kapstad til bt.no.

— Men det kom svært brått på?

— Eg har vore i tenkjeboksen eit halvt år, men har halde det for meg sjølv. Etter mitt syn går det ikkje an å vere leiar i ein så tung og kompleks organisasjon, og sende ut signal om at det kan bli aktuelt å slutte.

Kapstad har vore kritisk til styringssignala frå eigarane. Så seint som før helga gjekk han ut og sa at det vil vere ei håplaus oppgåve å få orden i økonomien i Helse Førde innan 2005. Han karakteriserte krava frå Helse Vest og staten som eit absurd spel, og fekk straks refs frå leiinga i Helse Vest. Men han avviser kategorisk at dette har noko med oppseiinga å gjere.

— Nei, tvert om er eg glad for at vi har komme dit at det har blitt så mykje openheit i systemet at det går an å seie kva vi veit og meiner. Det første perioden med lukka styremøte var ei ulukke.

Kapstad, som har hatt ei årsløn på i underkant av ein million kroner, har avtale om eitt års etterløn. Det året skal han bruke til å rehabilitere seg sjølv, og oppgradere seg fagleg som lege.

— Etter eit drygt år la første styreleiaren inn årene, fordi vervet ikkje gjekk an å kombinere med «det gode liv». No seier du mykje det same. Er dette ein umenneskeleg jobb?

— Eg seier ikkje at det er uråd å få omlegginga av sjukehusvesenet i hamn, men eg vil ikkje vere med til slutt under slike rammevilkår.

Kapstads nestkommanderande, Ingar Valvik, fungerer i stillinga inntil vidare.