Man skulle kanskje tro det var en selvfølge. Men i et skriv fra fylkesmannen i Hordaland slås det nå fast at pasienter med rusproblemer skal ha samme rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten som andre. Det gjelder også innsatte i fengslene.

Det var etter klager fra tre rusmisbrukere at Helsetilsynet i Hordaland måtte sette søkelyset på behandlingen av rusmisbrukerne i spesialisthelsetjenesten. De tre hadde fått avslag på søknad om utredning for å få kartlagt om de lider av ADHD.

Samtlige klaget til sitt lokale distriktspsykiatriske senter, hvor de ble lovet helsehjelp, men da etter laveste prioritet og uten tidsfrist for behandling. Det ble vist til at tilstanden deres ikke var hemmende nok for livskvaliteten til at de kunne få høyeste prioritet.

Ga seg ikke

Rusmisbrukerne og deres lege var uenig, og anket sakene videre. Helsetilsynet i Hordaland behandlet de tre tilfellene individuelt, og ga samtlige medhold. Det ble lagt vekt på omfanget av problemene deres, og at de hadde holdt seg rusfrie i flere måneder.

– Disse tre representerer toppen av et isfjell. Vi vet at svært mange med rusproblematikk lider av ADHD uten å bli diagnostisert. Uten diagnose kan de heller ikke få den hjelpen de har krav på, sier assisterende generalsekretær i ADHD-foreningen, Knut H. Bronder.

Han kjenner ikke til disse konkrete tilfellene, men berømmer rusmisbrukerne for deres innsats.

– At tre rusmisbrukere står opp mot helsevesenet anser jeg som en enorm prestasjon. At de attpåtil har fått medhold er jo fantastisk. Disse avgjørelsene kan få stor betydning for andre i samme situasjon

– Vi vet at medisinering kombinert med andre hjelpetiltak har stor effekt på pasienter med ADHD. En diagnose kan være første skritt på veien ut av rusavhengighet, sier Bronder.

Lang prosess

Klinikksjef ved Bergensklinikkene, Eva Karin Løvaas, mener vedtakene fra Helsetilsynet er prinsipielt viktige.

– Etter min mening har det psykiske helsevern lenge fraskrevet seg ansvar for denne hjelpetrengende pasientgruppen. For å få stilt en ADHD-diagnose kreves en lang utredning. Vi opplever til stadighet at rusmisbrukere får avslag på forespørsel om utredning fordi de ikke er rusfrie. Faktum er at hoveddelen av utredningen kan foregå selv om pasienten er ruset, sier Eva Karin Løvaas.

ADHD blir behandlet med forskjellige hjelpetiltak, blant annet med sentralstimulerende legemidler. For at man skal kunne sette i verk behandling med slike medisiner må det som hovedregel kunne dokumenteres at pasienten har vært rusfri i minst tre måneder.