Helse Vest er dramatisk underfinansiert, samanlikna med Helse Sør-Øst, viser innstillinga som Magnussen-utvalet la fram i Oslo i går:

  • n Sidan 2002 har Helse Vest vore underfinansiert med fleire hundre millionar kroner – nærmare ein milliard kroner totalt.
  • n I 2008 får Helse Vest 246 millionar for lite, medan Helse Sør-Øst får 781 millionar kroner for mykje i forhold til dei andre helseregionane.– Heilt skremmande. Dette må vi ikkje slå oss til ro med, seier fylkesordførar Torild Selsvold Nyborg til BT.

– Vi har vore klare over at vi får mindre enn Austlandet, ikkje berre på helsesektoren. Men Vestlandet er ein stor bidragsytar til statskassa, og vi skal ha vår rettmessige del.

– Må rydde opp!

Rapporten viser også at i 2008 er Helse Midt-Norge og Helse Nord underfinansierte med høvesvis 324 og 211 millionar kroner. Selsvold Nyborg meiner skeivfordelinga er resultat av sterke sentraliseringskrefter.

– Oslo har store, nasjonale sjukehus, eit sterkt universitetsmiljø, er nær storting og regjering og har lettare for å drive lobby. Det er beklageleg. No må det ryddast opp!

Fylkesordføraren i Sør-Trøndelag krev at situasjonen må rettast opp alt i neste års statsbudsjett.

– Det kan ikkje vere slik at helsetilbodet for folk frå andre helseregionar enn Helse Sør-Øst skal vere mindre verdt, seier Tore O. Sandvik.

Stortingsrepresentant Dag Ole Teigen (Ap) seier at å rette opp skeivfordelinga kjem til å få topprioritet på Hordalandsbenken i tida som kjem. Men han trur ikkje det er ei god politisk løysing å kutte i overføringane til ein av regionane.

– Då er det mykje enklare å overføre friske midlar til helseføretaka. Det vil kome alle regionar til gode, seier Teigen.

– Grenser for alt

Administrerande direktør Stener Kvinnsland i Helse Bergen HF er ikkje overraska over reknestykket til utvalet, men han er glad for at situasjonen er dokumentert.

– No må vi vere optimistar, og håpe at dette blir tatt til følgje politisk, seier han.

I 2008 får Helse Vest overført kring 15,4 milliardar kroner frå staten. Samanlikningsvis blir 246 millionar kroner ein relativt beskjeden sum.

– Det er likevel ikkje tvil om at trykket ville kjennast noko mindre. Små marginar er vanskeleg å handtere, dersom utgangspunktet er trongt, seier Kvinnsland.

Helse Bergen kjem til å gå med eit underskot på minst femti millionar kroner i 2008, og det førebelse budsjettforslaget legg opp ei nedbemanning på inntil 140 årsverk.

– Det er bra at vi blir tvungne til meir effektiv drift, men ikkje at vi må prioritere så hardt at publikum merkar det. Vi prøver alltid å skjerme behandling, men det er grenser for alt.