Dei fem regionale helseføretaka — Helse Øst, Helse Sør, Helse Vest, Helse Midt-Noreg og Helse Nord - fekk nye styre i januar. Styra vart oppnemnde av Helse- og omsorgsdepartementet, det vil seie av statsråd Sylvia Brustad.

Politisk

Frp har reagert kvast mot samansetjinga av styre i helseføretaka i Helse Vest. Partiet hevdar å vere utsett for ein politisk «skvis». Og Frp-formann Carl I. Hagen har til Bergens Tidende uttala at han vil ha saka opp i Stortinget.

Ein gjennomgang av styra i dei fem foretaka viser at sju av åtte styremedlemer i Helse Vest har ein klar partipolitisk bakgrunn. Og då held vi dei tilsettevalde representantane utanom.

Departementet opererer med 25 av styremedlemene i dei fem regionforetaka som politikarar. Det reelle talet er 30, viser ein gjennomgang Bergens Tidende har gjort.

Av desse 30 tilhøyrer ni Ap, seks Høgre, fire SV, Frp og Sp har tre kvar, KrF og Venstre to kvar og ein tilhøyrer Norske Samers Riksforbund.

Partifordelinga

Departementet si oppstilling opererer med fem av åtte som politisk oppnemnde i Helse Vest. Men då reknar departementet ikkje med styreleiar Oddvard Nilsen og nestleiar Kari Oftedal Lima som politikarar. Begge desse har lang politisk fartstid, Nilsen for Høgre på Stortinget, Lima som fylkespolitikar for SV i Rogaland.

Elles sit Gunnvor A. Sunde (Ap), Gisle Handeland (Ap), Reidun Korsvoll (Ap), Magnar Lussand (Sp) og Ellen Solheim (KrF) i styret. Siste styremedlem, Svein Andersen, har ingen kjend politisk bakgrunn.

Samansetjinga av styret i Helse Vest inneber at dei tre regjeringspartia har fem av åtte eigaroppnemnde styremedlemer. Dei tilsette har tre. Ingen av dei andre styra er i nærleiken av ein slik balanse.

I Helse Nord har seks av åtte ein partipolitisk bakgrunn. Då reknar vi styreleiaren, Bjørn Kaldhol, som Venstre-mann.

I Helse Midt-Noreg og Helse Sør har seks av ni styremedlemer ein partipolitisk bakgrunn.

I Helse Øst har berre fem av ni eigaroppnemnde styremedlemer ei partipolitisk bankgrunn.