Helse Bergen melder i en pressemelding at dette først og fremst skyldes økte avskrivninger som følge av at Helsedepartementet nylig vedtok å endre foretakets åpningsbalanse og avskrivningstakt.

Samtidig har avdelingene i Helse Bergen behandlet flere pasienter enn noen gang.

Driftsresultatet ble 37 millioner kroner dårligere enn budsjettet for 2003, det utgjør et avvik på under 0,8 prosent av totalbudsjettet.

— Når det endelige resultatet ble hele 229 millioner dårligere enn budsjettert, skyldes det en økning i avskrivningene på 192 millioner kroner etter at Helsedepartementet nå har fastsatt endelig åpningsbalanse og endret avskrivningstakten, sier Finn Strand, styreleder i Helse Bergen, i pressemeldingen.

Investeringer

Det endelige vedtaket ble gjort i 2004, og var derfor ikke med i det opprinnelige budsjettet.

I alt hadde Helse Bergen 451 millioner kroner i avskrivninger i 2003.

— Vi mener avskrivningene nå gir et riktig bilde av behovet for investeringer for å opprettholde et godt tilbud til pasientene. Avskrivningene illustrerer også underfinansieringen. For inneværende år investerer vi bare for 312 millioner kroner, og det er for lite til å vedlikeholde utstyr og bygninger på dagens nivå. De investeringsrammene vi har nå, vil gjøre helseforetaket ute av stand til å gjennomføre de store byggeprosjektene som er planlagt i arealplanen for Helse Bergen. Disse prosjektene er en forutsetning for at Helse Bergen skal kunne møte de utfordringene vi står overfor i årene som kommer, sier Strand.

Helse Bergen har budsjettert med et underskudd på rundt 330 millioner kroner i år.

UNDERSKUDD: Helse Bergen fikk i fjor et større underskudd enn budsjettert.
Foto: Rune Sævik