• Eigentleg er veksten gledeleg, seier kvalitetssjefen.

Feilmedisinering, infeksjonar, uventa dødsfall. Når det skjer noko uventa på ei sjukehusavdeling, skal sjukehuset melde frå i løpet av 24 timar utan å risikere sanksjonar.

Tidlegare vart slike hendingar kategoriserte som farlege, som nesten-uhell eller som uønskte hendingar i Helse Vest. Men etter at Kunnskapssenteret overtok meldeordninga i juli i fjor, blir dei inndelt som hendingar med eller utan konsekvens for pasienten.

I 2012 melde Helse Bergen frå om 2455 uønskte pasientrelaterte hendingar. Av desse fekk 1045 av hendingane konsekvensar for pasienten.

— At ei hending får konsekvensar, kan innebere alt frå nesten ingenting til dødsfall, forklarar kvalitetssjef Stig Harthug i Helse Bergen.

— Får ein pasient urinvegsinfeksjon på sjukehuset, er det ikkje ein veldig alvorleg konsekvens. Får ein pasient infeksjon i ei hofteprotese, og må få antibiotika og eventuelt ny operasjon, er det ein alvorleg konsekvens.

- Paradoksalt nok gledeleg

I verste fall døyr pasientar som følgje av uønskte hendingar. Harthug opplyser at den største kategorien i denne gruppa er pasientar i psykiatrien som tek livet sitt, fordi sjukehuset ikkje klarar å passe godt nok på dei.

Tidlegare sende Helse Bergen årleg mellom 60 og 70 saker til Helsetilsynet, kjem det fram i årsmeldinga frå Forskings- og utviklingsavdelinga i Helse Bergen. Etter at den nye, elektroniske meldeordninga vart innført i fjor sommar, har Helse Bergen meldt frå om 437 hendingar. Toppen kom i september med 107 meldingar.

Samtidig som det er ei liten nedgang i det totale talet på uønskte meldingar frå 2011 til 2012 i Helse Bergen, har talet på pasientrelaterte hendingar auka med over 300.

— Dette er lett å misforstå. Tala må ikkje tolkast som at det er blitt farlegare å vere pasient. Eigentleg er veksten paradoksalt nok gledeleg, seier Harthug.

- Korleis?

— Meldeflyten er blitt elektronisk og mindre byråkratisk. Meldekulturen er blitt betre, og helsepersonell føler seg friare til å melde frå enn før. Dei er også blitt meir oppmerksame på kor viktig det er. Dette er positivt! Å vere opne om uønskte hendingar i sjukehuset er den beste måten å få til forbetringar på, seier Harthug.

Store mørketal

Samtidig legg ikkje kvalitetssjefen skjul på at det er store mørketal når det gjeld uønskte pasientrelaterte hendingar i sjukehusa.

— Der menneske er involverte, skjer det feil heile tida, og vi får aldri meldt inn alle hendingar. Dei verkelege tala er mykje større, viser forsking, seier Harthug.

— Derfor må feila meldast inn, slik at vi kan jobbe for at det skal bli lenger mellom dei, og for at dei skal få mindre alvorlege konsekvensar. Dette er nøkkelen til at det skal bli tryggare å vere pasient i framtida.