— Gjør man en punkttelling kan tallet på korridorsenger variere fra 30 til 60, alt etter hvilket døgn og når på døgnet man utfører målingen. Ut ifra dette kan man likevel ikke si at situasjonen er slik hver dag, sier Faugstad.

Tallet på korridorpasienter ved somatiske sengeposter på Haukeland kan ligge på 48 et døgn, og også høyere. Men dette gir ikke grunnlag for å konkludere med en økning, påpeker Faugstad.

— Det som faktisk sier noe om utviklingen i antall korridorpasienter, er gjennomsnittsberegningene for hver måned, sier hun, og viser til at hvert helseforetak i landet utfører månedlige gjennomsnittsberegninger etter en felles indikator.

— Når vi ser på gjennomsnittsberegningene hittil i år, viser ikke Helse Bergen tydelige tegn på at tallet på korridorpasienter øker.

Én korridorpasient er likevel én for mye, vedgår direktøren.

— Vi jobber jevnt med å få til gode avtaler ut mot kommunene, korte ned liggetiden for pasientene og sikre et smidigere pasientforløp, sier Faugstad.