Han meiner tilsynsrapporten må lesast med Vest Tank-historia og kritikken mot SFT som bakteppe.

— Det er forståeleg at SFT har trong for å rette opp inntrykket etter Vest Tank. Men dette blir altfor veldig den andre vegen, seier Hellandsjø.

Han meiner SFT snur saka heilt på hovudet, og at dei ikkje har orden på eigne sysaker.

  • Så langt har dei brukt nesten ti år på å handsame vår søknad. Eg seier ikkje meir.

— Kva med avviklinga av det gamle tankanlegget?

  • Det er ein kritikk vi må ta til etterretning. Det har gått for tregt, men vi skal klare det innan fristen for tvangsbota, seier Hellandsjø. - Både eg og andre i bransjen er oppgitt over måten SFT går fram på no etter Vest Tank. Folk som ikkje kjenner realitetane, kan jo bli skremt over det tilsynet kjem med. Men vi har inga interesse av å fuske eller slurve, legg han til.
  • Wergeland-Halsvik omsette i 2007 for 123 millionar kroner og hadde over 20 millionar i overskot. Kva med litt sjølvkritikk etter ein slik rapport?

— Det er klart vi må ta. Men hugs på at dette gjeld ein gammal del av tankparken som skal fasast ut. Vi har også eit tipp topp tank- og behandlingsanlegg, seier Hellandsjø.

  • Dessutan er dette ein type avfall som ikkje er i same brannklasse som SFT legg til grunn. Vi har handtert akkurat denne typen avfall i over 18 år, er sertifisert på ISO sin høgste miljøstandard. Så min påstand blir at vi har ein viss peiling og erfaring med dette, seier Lars Hellandsjø.

At SFT har blitt strengare i vurderinga etter Vest Tank, meiner SFT er heilt urimeleg.

  • Denne tilsynsrapporten er ikkje meir kritisk enn andre rapportar. Vi peiker på dei brot som er avdekte, seier seksjonssjef Bjørn Bjørnstad.

Han peiker likevel på at samfunnet regner med at både tilsynsmyndigheiter og bransjen tek lærdom av ei ulykke som ein hadde hjå Vest Tank.