Bardufoss vil være hovedbase for Forsvarets helikopterressurser, herunder de nye maritime helikoptrene. En underavdeling vil bli lokalisert ved Haakonsvern orlogsstasjon for å sikre daglig koordinering av støtten til fregattvåpenet.

Regjeringen planlegger å bruke om lag 35 millioner kroner av forsvarsbudsjettet på godkjente prosjekter i Hordaland i 2013. Det gjennomføres et prosjekt for å utbedre ubåtverkstedet i Vågedalen, slik at gjeldende forskriftskrav ivaretas.

Regjeringen viderefører satsingen på ENØK i bygningsmassen. I prosjektene bygges eksisterende varmesentraler basert på fossilt brensel om til varmesentraler som benytter mer miljøvennlige energibærere. Parallelt med oppgradering av ubåtverkstedet, gjennomføres et ENØK-tiltak. Begge prosjektene planlegges ferdigstilt i 2013.

Sjøheimevernet viderefører utdannings— og kompetansesenteret ved Haakonsvern, mens ledelsen av Sjøheimevernet overføres til maksimalt fire heimevernsdistrikter innen utgangen av 2013.

Som et ledd i regjeringens satsing på utbedring og vedlikehold av de nasjonale festningsverkene gjennomføres det større vedlikeholdstiltak på Bergenhus festning i 2013.

Tittelsnes skytefelt er lagt ned, og skal miljøsaneres i 2013.