— Konklusjonen er meget alvorlig for Helse Bergen, konkluderer avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Arild Hammer. Han karakteriserer rapporten som knusende for de ansvarlige for el-forsyningen i Helse Bergen.

I livsfare

— Rapporten avslører at el-sikkerheten ved sykehuset har vært mangelfull i mange år. Avvikene som ble funnet, viser at Haukeland Universitetssykehus er av sykehusene i landet hvor el-sikkerheten er dårligst. Pasienter kan bli satt i livsfare fordi de elektriske installasjonene på sykehuset ikke er tilpasset moderne medisinsk utstyr, sier Hammer.

Direktoratet laget rapporten bare to måneder før strømbruddet på Barneklinikken.

Systemrevisjonen som direktoratet foretok, avslørte åtte alvorlige avvik fra lover og forskrifter som gjelder for brannvern, elektriske anlegg, og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på sykehussektoren.

Dette var de viktigste avvikene:

  • Det har ikke vært gjennomført i interne revisjoner innen el-sikkerhet på flere år.
  • Feil og mangler ved det elektriske anlegget blir ikke systematisk registrert.
  • Det blir ikke tilrettelagt for å finne årsaken til at feil oppstår, når det skjer noe uregelmessig.
  • Sykehuset definerer selv hvor det skal gjennomføres systematisk vedlikehold på det elektriske anlegget. Det betyr at det elektriske anlegget kan være svært gammeldags på enkelte avdelinger og sengeposter.
  • Elektroseksjonen kunne ikke dokumentere at ansatte eller innleid personell har den kompetanse som kreves for å jobbe med el-sikkerhet på sykehus.

Mange eldre ledninger

— Strømbruddet på Barneklinikken i helgen bekrefter de tilstandene vi fant ved revisjonen, sier Hammer. Han har allerede bedt om rapport om den siste hendelsen på Barneklinikken.

— Det kan være vi må kreve straksløsninger også der, sier han.

Han peker på at Haukeland Universitetssykehus har mange eldre bygninger.

Barneklinikken ble bygget på 50-tallet og sentralblokken midt på 80-tallet.

  • Men det er ikke gjennomført noen systematisk oppdatering av det elektriske anlegget i sykehusbygningene. Derfor skjer det at strømforsyningen ikke er spesialtilpasset det moderne medisinske utstyret som blir koblet til. Farlige og kritiske situasjoner kan oppstå. Det er helt uakseptabelt, sier Hammer.

Lover bedre rutiner

Sykehuset ble bedt om å komme med en handlingsplan for å utbedre manglene som direktoratet har påpekt.

— Vi har gitt tilsvaret, der vi gjør rede for hvilke rutiner som er forbedret med øyeblikkelig virkning, sier direktør Stener Kvinnsland i Helsen Bergen.

I svarbrevet, som er undertegnet divisjonsdirektør Askjell Utaaker, blir det pekt på hvordan manglene skal rettes opp. Blant annet skal alle installasjoner gjennomgås og nye revisjonsrutiner etablereres.

— Vi har planlagt en revisjon av el-sikkerheten i 2008. DSB må gjerne mene at det for lenge siden sist, men det kommer altså, sier Kvinnsland.

I planen blir det også understreket at installasjoner som tidligere ikke systematisk er gjennomgått, nå skal etterses av ekstern installatør. Dette gjelder spesielt hudbygget, som skal rives neste år.

— Det ville være ganske krøkkete å fornye det elektriske anlegget når bygget snart skal rives. Men vi foretar jevnlige kontroller, sier Kvinnsland.

Helge Hansen