MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bergens-tidende.no

– Dette er heftig lut, og vi misliker situasjonen intenst. Vi fraråder sterkt mange av tiltakene, sier konstituert administrerende direktør Tore Nepstad til Bergens Tidende.

– Troverdigheten til Haukeland som regionsykehus vil bli svekket, og grupper av pasienter vil ikke få behandling, fremholder Nepstad.

Han kan ikke tallfeste hvor mange færre pasienter som får behandling ved sykehuset hvis tiltakene settes i verk, men antallet blir betydelig.

Ikke vanlig kost Sykehusledelsen mener at noen av de skisserte tiltakene kan anbefales. Det gjelder områder som bedre registrering av pasienter, mindre overtid, økt aktivitet på poliklinikker for å skaffe inntekter, samt flere stengte poster i ferier.

Men det monner ikke. Ledelsen har derfor måttet ty til drastiske tiltak. Under sterkt press. Tiltaksplanen er et resultat av pålegg fra sykehuseier, Hordaland fylkeskommune, om å komme i budsjettbalanse innen 2002.

Det er ikke vanlig kost at sykehusledelsen sier rett ut at de ikke kan anbefale tiltakene de skisserer.

– Dette er helsepolitiske prioriteringer og avgjørelser som sykehuset ikke finner det riktig å gjennomføre uten at det er fattet et politisk vedtak først, sier Nepstad.

Vinningen opp i spinningen Haukeland har en svært anstrengt økonomi. Underskuddet for 2000 ser ut til å ende på i underkant av 100 millioner kroner.

Men sykehusledelsen kan ikke se at fylkeskommunen vil spare penger på å redusere aktiviteten. Ifølge lov om pasientrettigheter kan pasienter velge hvor i landet de vil behandles. Fylket må betale utgiftene. Vinningen kan derfor lett gå opp i spinningen.

– Antall pasienter som kan kreve behandling utenfor fylket kan være like mange som får redusert tilbud ved Haukeland sykehus. Da blir det lett dyrere for fylket, sier Nepstad.

Økte forskjeller Sykehuset merker allerede at flere pasienter henvender seg til sykehuset for å sjekke ventetider og behandlingsmuligheter.

– Tilpasningene vi skisserer kan føre til at det stilles spørsmål ved om sykehuset kan opprettholde alle sine forpliktelser som regionsykehus fullt ut. Dette kan skape økte forskjeller i fylket, hevder Nepstad.

Tiltakene kan også føre til at bergensere som sokner til Haukeland som lokalsykehus får dårligere behandling enn andre.

Men det er ikke bare pasientene som lider hvis tiltakene må gjennomføres. Nepstad peker på at en reduksjon av driften kan gjøre det vanskelig å rekruttere og beholde kvalifisert personale.

Lite attraktiv – På lang sikt vil vi tape kampen om den best kvalifiserte arbeidskraften, sier Nepstad.

Sykehuset er ikke konkurransedyktige på lønn, men ifølge Nepstad begynner mange der på grunn av interessante og utfordrende oppgaver.

Samtidig mener sykehuset at de trenger 115 millioner kroner mer for å opprettholde dagens drift. Årsaken er nye behandlingsmetoder, nye medisiner nytt utstyr og satsing på IT.

Les også: — Ikke akseptabelt