Som ein av dei fyrste sjukehuslegane i Noreg, har overlege ved revmatologisk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus, Merete Valen, skreve ut rundt ti reseptar på nett sidan måndag.

Dei to første dagane prosjektet var i gang, sendte dei ut om lag 50 eReseptar, eit nytt system som registrerer pasientanes medisinar digitalt.

— Vi håpar at eResept skal gjere det enklare å halde oversikt over kva medisinar pasientane brukar. Ofte har pasientane med seg medisinar i ein pose, eller dei har ein krølla lapp med reseptar i veska. No får vi meir kontroll over kva medisinar pasientane har gått på, seier Valen.

Betrar pasientsikkerheita

Med alle medisinar ein pasient har fått, og oversikt over kva allergiar dei har, trur ho risikoen for at nokon får feil medisin blir mindre.

— Ein pasient kan seie at han brukar "dei blå pillane med kvit strek på", medan no veit vi at han brukar den og den medisinen, og at det er for hjartet. Det hender nok at ein del at pasientar får medisinar dei ikkje bør ha fordi ein ikkje veit kva dei har fått før og kva dei er allergisk mot, men no kan vi halde oversikta. Vi driv med noko dei kallar samstemming, for å få listene à jour slik at dei stemmer med kvarandre, seier Valen.

Også med tanke på misbruk av sterke medisinar, trur ho det blir lettare å unngå farlege situasjonar, ettersom dei vil ha full oversikt over kor mykje pasienten har fått av ulik medisin tidlegare.

Fleire omsyn på sjukehus

Fastlegar har allereie tatt i bruk tenesta, men hittil har ingen sjukehus i Noreg gjort det.

— Det som er spesielt med sjukehus er at dei har fleire brukarar enn eit legekontor, og dei føreskriv eit større spekter av medisinar, ofte i meir kompliserte hendingsforløp. Difor er det fleire omsyn å ta enn i primærhelsa. Sjukehus brukar òg i større grad blandingar av legemiddel enn fastlegane, fortel assisterande prosjektleiar for eResept-prosjektet, Joar Krohn.

Dei har vidareutvikla ei programvare dei fekk av Helsedirektoratet, og tilpassa den til sjukehus. eResepten, som no er i bruk på revmatologisk avdeling på Haukeland, er ikkje noko endeleg løysing, det er ein pilot som skal målast opp mot andre moglege løysingar før ein avgjer kva som skjer vidare med elektroniske reseptar i Helse Vest.

Gjer behandlinga sikrare

Kvar lege får eit elektronisk kort og ein kode dei må bruke for å få tilgang på informasjonen til kvar pasient. Pasienten må også samtykke for at sjukehuslegen skal kunne sjå reseptar frå andre legar.

— Pasientinformasjonen har høgste nivå av tryggleik tilgjengeleg i Noreg. Berre dei som er registrert som legar får eit sikkerheitskort som gir dei tilgang, og kortet er også sikra med ein pinkode, seier Krohn.

— For pasientar er det ein fordel med elektronisk resept. Dei slepp å spare på papiret, men kan berre henta det ut på apoteket. Og så er utdelinga av medisinar meir sikker. Ein resept kan ikkje kopierast, og medisin kan ikkje bli utlevert fleire gongar. Dei fleste er nok vande til det, dei får reseptar elektronisk frå allmennlegane sine. I tillegg gir elektroniske reseptar sikrare behandling, ved ata behandlande lege vil varslas om medisinar som ikkje bør brukast saman og kan oppdage komplikasjonar ved hjelp av pasientens legemiddelliste, seier Joar Krohn.