Beskrivelse: Hele området preges av forvitret berggrunn med tynt dekke av morene og forvitringsjord. Fjell i dagen er oppsprukket og til dels løst. De bratteste områdene (>46°) er kildeområder for steinsprang. Enkelte bekker ser ut til å ha funnet nye løp. Fyllinger er anlagt en rekker steder.

Spesielle forhold:

Bekk ledes ned i rør i overkant av hus nr. 92, men noe av bekken ser ut til å ha tatt nytt løp ned mot nr. 94 hvor den drenerer ned i oppsprukket fjell og kommer ut i veiskjæring nedenfor huset.

Ovenfor rekkehus nr. 70 – 74 er en bekk ledet ned i kanal/drensrør med ca. 20 cm diam. (figur 2) Bekken drenerer i forvitringsjord og morene og gjør en knekk på ca. 80° der den blir ført inn i kanalen. Det renner også en bekk rett ned mot nr. 68d. Skråningen ovenfor dette huset er et hogstfelt.

Konklusjon: Jordskredfare bør vurderes i skråninger brattere enn 28°, og steinsprangfaren vurderes i skråninger brattere enn 46°.

NGU/BERGEN KOMMUNE