Fylkesmannen i Hordaland har godkjent reguleringsplanen for området på Kaland, der de som mistet husene sine i jordraset på Hatlestad terrasse, lenge har ønsket å bygge nye hjem.

Vil bo sammen

Bakgrunnen for planen som nå er vedtatt er å legge forholdene til rette for at rasofrene skal få muligheten til å bo sammen i nærområdet. Byggeområdet ligger bare en knapp kilometer fra Hatlestad terrasse.

Fylkesmannen har behandlet flere klager og innvendinger mot planen., blant annet fra flere grunneiere og fra Norges Miljøvernforbund. Ingen av klagene er blitt tatt til følge.

Miljøvernforbundet har vært særlig sterkt kritisk til planene og ment at Bergen kommune burde innta en langt strengere holdning til utbygging av landbruksarealer.

Frihet til å velge

Fylkesmannen viser til at kommunen har stor frihet til selv å avgjøre hva et område skal brukes til, og at det ikke har kommet innvendinger fra offentlige fagorganer mot planforslaget.

Planen bygger på lovlige reguleringsmessige hensyn. Derfor har ikke Fylkesmannen funnet grunn til å gripe inn mot prosjektet.