– Den omfattende utsprengningen av havn, skjæring og vei berører et av de vakreste og minst berørte natur— og kulturlandskapene i Nordhordland, sier Jan Nordø, leder av Naturvernforbundet Nordhordland.

I dag går han til politiet og anmelder Lindås kommune. Naturvernerne mener kommunen har brutt strandsoneparagrafen og dispensasjonsregelen ved å tillate omfattende inngrep på landbruksdirektør Ole Bakkebøs eiendom på Lygra.

– Tragikomisk

Nordø frykter byggeprosjektet nær Lyngheisenteret kan få konsekvenser for merkevaren «den indre farleia» som flere Nordhordlandskommuner har markedsført som sitt historiske kulturprosjekt.

– Bakkebø har etter mitt syn vist grov uforstand i tjenesten og bør vurdere sin stilling. Selv om han kan ha fått ryggdekning fra kommunen, svekker handlemåten hele fylkesmannsembetet og autoriteten dette embetet skal ha i miljøsaker, og da særlig strandsaker, sier Nordø.

Han mener saken som ble avslørt i BT mandag bidrar til å redusere vanlige folks rettsoppfatning.

– Når vi vet at Fylkesmannen og kommunene nå intensiverer innsatsen for å avsløre og bøtelegge strandsonekriminelle, får Bakkebøs handlemåte et tragikomisk skjær over seg, sier Nordø.

– Krydder i landskapet

Verst er likevel Lindås kommunes håndtering av saken, ifølge Naturvernforbundet. De peker på at saken ble behandlet som en dispensasjonssak i administrasjonen uten at settefylkesmannens råd og vurderinger ble fulgt opp, og uten politikernes medvirkning.

Fylkeslandbrukssjef Ole Bakkebø vil i utgangspunktet ikke kommentere påstandene om at han skal ha vist grov uforstand i tjenesten.

– Det får eventuelt andre ta stilling til.

– Det blir hevdet at saken svekker fylkesmannsembetet. Hva er din kommentar til det?

– Jeg oppfatter det som to ulike roller; hva jeg gjør som landbruksdirektør, og hva jeg gjør som privatperson på gårdsbruket mitt. Min rolle som arealforvalter er knyttet til landbruket – ikke 100-metersbeltet i strandsonen. Jeg ser at Nordø soser dette sammen, sier Bakkebø.

– Hva tenker du om at det viktige kulturlandskapet på Lygra nær Lyngheisenteret nå er påført et sår i strandsonen?

– Jeg tror at alle bøndene som driver jordene sine er det som gjør dette området interessant.

– Ser du poenget med at strandlinjen er påført et sår?

– Nei, det ser jeg ikke. Anlegget er ikke ferdigstilt og lite synlig fra sjøsiden.

– Sterke uttalelser

Ordfører i Lindås, Astrid Aa. Byrknes (KrF), tar politianmeldelsen til etterretning.

– Som jeg har sagt før, ønsker jeg å få alle opplysninger på bordet.

Hun viser til at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har bedt om opplysninger i saken og forventer at det kommer en vurdering fra dem. Dessuten er rådmannen bedt om å komme med full orientering til førstkommende møte i Plan- og miljøutvalget den 26. august.

– Naturvernforbundet kaller saksbehandlingen for amatørmessig og faglig svak. Hva er din kommentar til det?

– Det er sterke uttalelser som jeg ikke vil kommentere. Det ønsker jeg politikerne skal få anledning til å uttale seg om når vi får se på saken.

Les også:

**Ordfører krever full orientering

Dette fikk toppbyråkraten lov til**

FIKK MUNTLIG GODKJENNING: Landbruksdirektør Ole Bakkebø sprengte bort et svaberg i sjøkanten på småbruket i Lindås og anla ny vei. Jan Nordø, leder av Naturvernforbundet Nordhordland, mener Bakkebø bør vurdere sin stilling.
Helge Sunde