Fra 21. november går fire lærere ved Akademiet VGS i Bergen ut i streik, hvis ikke Utdanningsforbundet blir enige med ledelsen ved skolen om en ny tariffavtale.

— Vi har varslet plassfratredelse, og har sendt melding til riksmeklingsmannen, sier leder Ingunn Alver i Utdanningsforbundet i Hordaland.

Hvis meklingen ikke fører frem vil Utdanningsforbundet også gå til blokade av skolen, det vil si at de vil oppfordre sine medlemmer om ikke å søke jobber på skolen, ifølge Alver.

Utdanningsforbundet er svært kritisk til skolen, som de mener har lagt et sterkt press på deres medlemmer etter at de fagorganiserte seg.

Pensjon og arbeidstid

Striden handler om arbeidstid og pensjonsytelser.

Skolen krever at lærerne jobber åtte-til-fire arbeidsdag på skolen, mens Utdanningsforbundet krever tilsvarende ordninger som i det offentlige, der lærerne har en del timer som de selv disponerer til for- og etterarbeid hjemme.

Skolen vil også at lærerne får ferie etter ferieloven, mens lærere som kjent har lenger ferie enn det.

— Ifølge friskolelovens paragraf 4-4 har lærere som arbeider i private skoler rett på tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i den offentlige skolen, sier Alver.

Hun sier de likevel er innstilt på å være fleksible, og tilpasse seg skolens behov. Men de går ikke med på at lærerne ikke skal ha tid de disponerer selv til for- og etterarbeid.

For Utdanningsforbundet er arbeidstiden en viktig prinsipiell sak, noe de blant annet har kjempet hardt for da kommunene overtok lønnsforhandlingene med skolesektoren i fjor.

Når det gjelder pensjoner krever Utdanningsforbundet tilsvarende ytelsesbaserte ordninger som i det offentlige, mens skolen vil ha en innskuddsbasert ordning der pensjonen blir avhengig av avkastningen.

Prinsipiell strid

Saken er viktig fordi det er første gang en arbeidstiden og pensjonsvilkårene blir prøvd ved en privat videregående skole.

Skolens ledelse sier arbeidstiden er nødvendig for å gjennomføre det pedagogiske opplegget ved skolen.

— For oss går dette på muligheten for å gjennomføre en pedagogisk modell. Vi har en alternativ pedagogisk modell, og da kan ikke arbeidstidsbestemmelsene være akkurat som i det offentlige, sier styreleder Helge Teige ved Akademiet i Bergen.

Han viser til at de blant annet har arbeidsgruppemøter med elevene 8.15 og 15.15, der lærerne må være til stede.

— De skal selvsagt ikke undervise hele dagen, men det er veldig viktig at de er til stede, sier Teige.

PRINSIPPSTRID: Spørsmålet om lærere i privateskoler kan ha annenarbeidstid enn i denoffentlige blir nå matfor riksmeklingsmannen,og Akademiet VGS i Bergen blir prøvesteinen.Akademiet holder til idette bygget iFabrikkgaten. (Foto: Ørjan Deisz)