Den nye løysinga kan spara tunet til Paul Wallevik frå total øydelegging. Her, på den korte strekninga mellom tunnel og bru, skulle det etter tidlegare planar byggast rundkøyring for sidevegane austover mot Ulvik og vestover mot Tjoflot.

Utan spagetti

— Vi har lagt ein god del arbeid i alternative planar. Ingen av dei er endeleg bestemt, men vi hallar mot ei kryssløysing inne i fjellet, slik at noverande lokalvegsystem kan nyttast som det er, stadfester planleggar Kjell Kvåle ved regionvegkontoret i Leikanger.

— Underjordisk spagettikryss?

— Nei, vi har lagt oss på rundkøyringsnivået. Røynslene frå Tromsø tilseier at ei godt dimensjonert rundkøyring inne i fjellet kan fungera godt med dei trafikkmengdene det her er snakk om.

— Med flott lys som i hallane i Lærdalstunnelen?

— Så langt som til lysplanen har vi ikkje kome ennå. Men det er klart at vi dreg lærdom av røynslene med desse hallane, til dømes når vi skal vurdera om rundkøyringa skal plasserast i ein open hall, eller om det skal stå att ein pillár av fjell i midten, noko som tillet større radius, seier Kvåle.

Bilar tyt ut av fjellet

Den eventuelle rundkøyringa blir plassert inne i Vallaviktunnelen, nokre hundre meter frå munningen i sør. Lokaltrafikk til og frå Ulvik og Tjoflot kan nytta noverande tunnel i full lengde, medan det for trafikk til og frå brua skal sprengast ny tunnel med svak stigning opp til fjellveggen like vest for Vallavik-tunet. Her køyrer ein rett ut av tunnelen og ut på brua.

Sjølv med ei siglingshøgd på 50 meter vil brua ikkje nå opp til Bu-platået på sørsida av Hardangerfjorden. I staden går det rett inn i fjellsida mot fjorden. Ei rundkøyring under platået får avgreiningar mot Odda (riksveg 13) og Eidfjord (riksveg 7).

— Sidan riksveg 13 blir stamveg frå årsskiftet, blir Odda-Voss hovudretninga, men det skal bli gode avkøyrsler for riksveg 7 også, poengterer Kvåle.

Hardangervidda (rv 7) tapte kampen om stamvegstatus mot riksveg 52 over Hemsedal, og strekninga Gol-Trengereid har dermed ikkje slik status. Det treng ikkje vera avgjerande for trafikktala.

Folkemøte på Bu

Vegstellet har tillyst folkemøte i Grendahuset på Indre Bu i ettermiddag. Der skal det informerast om det tilstundande arbeidet med reguleringsplanar på begge sider av fjorden. Ved starten av slikt planleggingsarbeid er detaljar i prinsippet ikkje tema, men blir det ofte likevel.

Men vedtak i Stortinget om å bygga Hardangerbrua, det manglar framleis.