Det bekrefter aksjonistenes advokat, Randi Hagen Spydevold, overfor BT onsdag kveld.

— Alle som er dømt har et ønske om å anke. Jeg har i dag levert en anke som omfatter alle punktene i alle dommene, sier Spydevold. Anken ble først omtalt av Hardanger Folkeblad.

Omstridt sak

Totalt åtte masteaksjonister møtte i slutten av februar i Hardanger tingrett. De sto tiltalt etter aksjonene mot Statnett og bygging av strømmaster i Hardanger i 2011 og 2012.

Byggingen av luftspennet mellom Simadal i Eidfjord og Samnanger ble en av de mest omstridte politiske sakene i 2010.

Alle har vel gjort noe i hvert fall litt ulovlig en gang

Randi Hagen Spydevold, advokat

Motstanderne ville ha strømledningene vekk fra luften, fordi de så på dem som et uforholdsmessig stort naturinngrep.

For halvannen uke siden kom dommen mot Hardanger-aksjonistene: To av dem ble blankt frifunnet. Seks av dem ble dømt, helt eller delvis.— Én av dem ble dømt for ikke å ha fulgt pålegg om å flytte seg fra sin egen eiendom. Og alle seks ble dømt for ikke å ha varslet om aksjonene, sier Spydevold.

Umulig å svelge

Den påstått manglende varslingen har vært prinsipielt umulig for aksjonistene å svelge.

De mener det er helt meningsløst at de skulle være pålagt å varsle om sivil ulydighet utført av to til fire personer.

— Vi mener det aksjonistene gjorde ikke var en demonstrasjon som faller inn under politilovens krav til varsling, sier Spydevold.

— Betegnelsen «demonstrasjon» er etter vårt syn ment for tilfeller der kan bli en større ansamling av mennesker, og der det er viktig for myndighetene å være oppmerksomme og kunne gripe inn hvis det oppstår problemer.

Spydevold gjentar tidligere utsagn om at «man må bli dømt for det man gjør».

— Hvis de skulle bli dømt for noe, måtte det være at de ikke flyttet seg etter pålegg fra politiet. I denne saken mener jeg politiet har vært kreative i lovbruken, når de i tillegg har brakt inn i saken at for eksempel to personer har varslingsplikt. Det er vel håndterbart for politiet, og noe man må kunne tåle uten at det er regler for det, sier Spydevold.

- Markeringsbehov

Hun tror politiet «absolutt har villet markere sin irritasjon» over aksjonistenes handlemåte.

— Nå fikk jo politiet medhold i første runde. Men jeg ser frem til at en annen rettsinstans kanskje skal vurdere denne saken.

Anken skal gjennom et ankeutvalg før den eventuelt blir fremmet for lagmannsretten.

— Her har noen få bestemt seg for å gå til et område og markere sitt syn. Er det slike markeringer samfunnet mener at politiet skal varsles om, spør Spydevold.

Advokaten mener fortsatt at saken bør ha stor prinsipiell interesse for rettsapparatet.

— Alle har vel gjort noe i hvert fall litt ulovlig en gang. Spørsmålet er hvor stor en slik gruppe skal være før det utløser meldeplikt.