Dette er noe av det som sviver rundt i hodet på planleggerne i Bergen kommune og Statens vegvesen. Over et par tiår fra nå, og vel så det, antydes det et behov for 30 milliarder kroner til samferdselsinvesteringer i Bergen. Inkludert både bane og vei.

Da er nye og bedre forbindelser til omegnskommunene tatt med.

Viktigste spørsmålet som må svares på er: Hvor skal vi lose all trafikken som kjører inn mot Bergen sentrum, men som ikke har noe der å gjøre?

Byrådet gir kanskje antydning til et svar onsdag 29. november. Da starter den politiske prosessen omkring kommuneplanens arealdel 2006-2017, og med 2025 i parentes.

Det overordnede målet er å holde all trafikk som ikke har ærend til Bergen sentrum utenfor de sentrale byområdene, Nygårdstangen medregnet. På den måten kan kollektivtrafikken gis enda bedre arbeidsforhold.

Arna-tunnel kan forsvinne

— Vi ser for oss at Fløyfjellstunnelen får en forlengelse i en ringtunnel som knytter den til Mindetunnelen, og med fortsettelse til Vestre innfartsåre på Laksevåg, sier byråd for miljø- og byutvikling, Lisbeth Iversen.

Det samme resonnementet benytter Iversen på Arnatunnelen, som da kanskje ikke kommer til å munne ut på Nygårdstangen i det hele tatt.

Men i den pågående prosessen kan Arnatunnelen også forsvinne helt fra plankartet. Lenger sør er nemlig Ringveg øst hentet frem fra glemselen, med tunnel fra Hopskrysset og fire felter mot Espeland og Arna.

— Og er det virkelig behov både for Arnatunnelen og for Ringveg øst, spør man seg nå.

Strategisk Ringvei øst

Noen av disse nevnte veiprosjektene kan få plass i andre delen av Bergensprogrammet. Starten på del 2 er så langt satt til 1. januar 2016, som en direkte fortsettelse av Bergensprogrammets første del.

Fullføring av Ringvei vest og videreføring av Bybanen ligger allerede i pakken, men det må understrekes at ingenting av Bergensprogrammet del 2 er endelig vedtatt.

Lisbeth Iversen nevner spesielt Ringvei øst som et element hun håper kan få plass i Bergensprogrammet del 2.

Ringveg øst har stor strategisk betydning. Forbindelsen fanger lett opp det meste av godstrafikken både fra næringsområdene i Bergensdalen og fra Sandsli/Kokstad/Flesland uten å belaste Danmarksplass og krysset på Nygårdstangen. Ringveg øst fører også direkte til Bergens kommunes nye, enorme terminalområde i Arnadalen. Kommunen håper fremdeles å plassere jernbanens godstrafikk der.

Krysset kan tas ned

Når alle disse nevnte bitene er på plass, vil formodentlig trafikken inn mot Nygårdstangen skrumpe betraktelig. Da kan det store veikrysset på Nygårdstangen bygges ned, og erstattes med et mindre kryss nede på bakken. Ett kryss som mer kan tilpasses den byutviklingen man ønsker å få til på Nygårdstangen.

Heller ikke Skansetunnelen er trygg i denne prosessen, selv om den står i kø like bak Ringveg vest og Bybanen i Bergensprogrammets del 1. Hensikten med tunnelen er å lede gjennomgangstrafikken i Bergen sentrum bort fra Torget og Bryggen.