I dag vant Skatt vest en liten seier i Bergen tingrett: Retten avviste det foreløpig siste i en serie av nærmere 10 forsøk på å stoppe innsyn i datakopien skattemyndighetene beslagla for fem og et halvt år siden. Den inneholder dokumenter fra flere selskaper der Berge Gerdt Larsen har eierinteresser.

Saken har sitt utspring i bokettersyn hos flere av disse selskapene. I tillegg er Larsen selv siktet for skatteunndragelser.

Skattemyndighetene ønsker å gå gjennom datakopien for å se om det kan ligge dokumentasjon eller bevis i bokettersynene eller i saken mot Larsen personlig.

Se, men ikke røre ...

Saken startet i 2004. Under et bokettersyn i Larsen-selskapet Bernhard Larsen Holding AS i mars, beslagla skattemyndighetene blant annet den omtalte datakopien.

Skjebnen til kopien har nå vært tema i flere klager, begjæringer og rettssaker:

Oslo tingrett juni 2005: Tre av Larsens selskaper saksøkte staten og krevde den tilbakelevert. Et av ankepunktene var at kopien også inneholdt arkiver for andre selskaper i Larsen-sfæren. Skattemyndighetene fikk imidlertid medhold og kunne beholde den.

Les også: Larsen stoppet datagransking

Borgarting lagmannsrett april 2007: Retten sa seg enig med Oslo tingrett.

Høyesterett november 2007: Larsen ga seg ikke og anket videre. Men heller ikke her nådde han frem. Skattemyndighetene hadde nå sikret seg rettslig støtte til å åpne backupen og undersøke innholdet. Tillatelsen var til å gjennomgå dokumentene; ikke kontrollere dem. Dersom Skatt vest ville lese eller kopiere dokumentene med kontroll for øye, må de senere pålegge selskapene å utlevere de aktuelle dokumentene.

Les også: V ant frem i retten

– Beskue PC-en på avstand

I januar 2008 varslet Skatt vest en rekke Larsen-selskaper at de ville åpne og gjennomgå backupen 25. februar samme år, deriblant Kver, DNO og Petrolia Drilling.

Varselet ble imidlertid innklaget til Skattedirektoratet umiddelbart. Dermed ble gjennomgangen utsatt.

I april 2008 sendte Skatt vest et nytt brev til selskapene som var omfattet av datakopien. På grunn av krav om rettssikkerhet ga de representanter for alle selskapene anledning til å være til stede i lokalet mens skattekontrollørene gikk gjennom den.

Men for å ivareta taushetsplikten for det enkelte selskap måtte representantene sitte så langt unna skjermen at de ikke kunne lese det enkelte dokument: «... prosessen og skjermene vil kunne beskues på avstand», som det sto i brevet.

Trolig nye juridiske runder

I februar 2009 kom omsider Skattedirektoratets avgjørelse: De støttet Skatt vests opplegg og Larsen og hans representanter ble på nytt invitert til kopi-åpning hos Skatt vest: 18. august 2009.

Men Berge Gerdt Larsen var slett ikke beroliget. Allerede dagen etter sendte advokatene til DNO, Petrolia Drilling og Kver en begjæring for å stoppe gjennomgangen.

Bergen tingrett september 2009: De tre selskapene argumenterer blant annet med at metoden er i strid med rettssikkerhetsgarantier gitt av Ligningsloven.

Men Bergen tingrett ga Skatt vest fullt medhold. Dommer Vigdis Bygstad skriver at metoden gir de tre selskapene tilstrekkelig rettssikkerhet. Hun påpeker også at Skatt vest ikke kan skrive ut enkeltdokumenter, men må pålegge selskapene å levere de ut. Dette er pålegg selskapene kan påklage.

Dermed kan Skatt vest trolig se nye juridiske runder i møte.