— Vi ønsker oss en nasjonal oversikt fordi dette har med sikkerheten i fengslene å gjøre. Både for de innsatte og de ansatte. Det har vært på dagsordenen lenge, sier Unni Gunnes, ekspedisjonssjef i Justisdepartementets Kriminalomsorgavdeling.

Til nå er det hvert enkelt fengsel som har hatt oversikt over antall anmeldelser for vold mot innsatte. Nå skal fengslene og regionene rapportere videre til kriminalomsorgens sentrale forvaltning.

— Hvorfor har dere ikke samlet disse tallene før?

— Det er en utfordring å samle slike opplysninger blant de innsatte. Hvordan vi skal gjøre det i praksis er heller ikke klart ennå, sier Gunnes.

- Mørketall

Selv om det nå skal føres statistikk, vil mye av volden forbli skjult, mener direktør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen region vest.

— De alvorligste tilfellene kommer alltid frem. Men så er det mørketall, med de mindre alvorlige voldssakene og trusselsakene mellom innsatte som er fullstendig skjult for oss som jobber med dette, sier Våge.

Regiondirektøren understreker at all vold som blir oppdaget, anmeldes. Når det gjelder trusler, er grensene mer diffuse, mener Våge.

— Sjargongen i fengselet er gjerne tøffere enn i andre sosiale settinger. Det er individuelt hvor mye folk tåler, og det er vanskelig å definere hvor grensen går. Men vi er veldig klare på at en del utsagn er helt uakseptable, sier Våge.

Vil ikke tyste

Mens det er forsket mye på vold mot ansatte i fengslene, har det vært lite forskning på vold mellom de innsatte.

— Fengselsinnsatte er en vanskelig gruppe å forske på. De har en egen kodeks for hva man skal snakke om. Tysting er svært lite aktuelt for mange, sier forsker Berit Johnsen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter.

— Vi bearbeider i disse dager resultater fra en undersøkelse blant innsatte i alle lukkede fengsler. Det ser ut som de innsatte vurderer sin situasjon som trygg, sier Johnsen.