Av det svære snøoverbygget ved Hallingskeid stasjon står bare den korte betongdelen igjen, med to trebrakker hengende ut over kanten. I munningen av betongbygget griner enden av et utbrent togsett av type 73 mot oss, med et stort gapende hull der førerhuset engang var. Jernbaneskinner krøller seg bortover, og de to stolte togsettene ser ut som en lang rekke med skrapjern.

Heldigvis ga torsdagens togbrann kun materielle skader. Men i to rapporter fra april og mai får både NSB og Jernbaneverket sterk kritikk fra Statens jernbanetilsyn (SJT) for manglende kontroll på sikkerhetsarbeidet.

Omfattende regelbrudd

I sin rapport har SJT listet opp 62 punkter som viser at Jernbaneverkets sikkerhetsstyring ikke er i tråd med lover og forskrifter. Flere av punktene er kritikkverdige forhold på Bergensbanen. Samtidig understrekes det i rapporten at den er basert på stikkprøver, og at det derfor ikke er sikkert at alle regelbrudd er avdekket.

Noen av punktene som blir omtalt i tilsynsrapporten sendt til Jernbaneverket er:

Det kan ikke dokumenteres at det er utarbeidet minimumskrav til beredskap, verken sentralt eller på Bergensbanen.

Jernbaneverket kan ikke vise at beredskapen er tilstrekkelig for nødssituasjoner.

Det kan ikke gjøres rede for at det er besluttet eller gjennomført tiltak etter noen øvelser for Bergensbanen i 2009 og 2010.

Beredskapsanalysen for Bergensbanen er ifølge revisjonslogg oppdatert 1. februar 2011, men det vises til frister som er passerte i 2008 og 2010 uten at det oppgis om tiltakene er utført eller ikke.

Vurderinger og resultater fra enkeltstående beredskapsanalyser gjennomført for deler av Bergensbanen er ikke tatt med i beredskapsanalysen for strekningen. Eksempler er analyse som dekker Finsetunnelen og analyse av høyfjellstrekningen.

Jernbaneverket gjennomfører ikke øvelser som verifiserer at beredskapen fungerer hensiktsmessig.

Forbedringspunkter

— Tilsynsrapporter er aldri snille, sier sikkerhetsdirektør Liv Bjørnå i Jernbaneverket.

Hun forteller om et stort prosedyreverk som er gjennomgått, og at det derfor er naturlig at det er funnet noen avvik fra lover og forskrifter.

— Tilsynet har funnet forbedringspunkter som vi må ta tak i. Blant annet gjelder dette hvordan vi får risikoanalyser, beredskapsanalyser og beredskapsplaner til å henge sammen.

— I rapporten står det at Jernbaneverket ikke kan vise at beredskapen er tilstrekkelig, og at det er mangler ved planene?

— I og med at de finner mangler, så er det deres konklusjon. Samtidig har de vurdert det slik at det ikke er mer alvorlige funn enn at vi får en frist for å lukke avvikene, sier Bjørnå.

Fristen Jernbaneverket fikk er satt til 1. oktober.

Forsvarlig

— I rapporten står det også at dere ikke kan dokumentere at det er utarbeidet minimumskrav til beredskap, verken sentralt eller på Bergensbanen?

— Jeg synes det er litt problematisk å gå inn på hvert eneste revisjonsbevis. Vi har fått et pålegg fra Statens jernbanetilsyn, og vi kommer til å lukke punktene med god margin.

— Hvor alvorlig er avvikene som blir påpekt?

— Bergensbanen hadde vært stengt om tilsynet mente at vi ikke hadde styring på beredskapsorganiseringen. Det er forsvarlig å trafikkere banen. Tilsynet tar stilling til alvorlighetsgraden når de gir tidsfrister. Vi har fått en romslig frist.

- Må rettes opp

Tilsynsrapporten om NSBs virksomhet er en oppfølging på en større rapport fra 2008. I den ferske rapporten er 13 punkter ikke utbedret godt nok siden forrige tilsynsrunde.

Blant annet påpekes det at NSB ikke har utført alle risikoanalyser som må til for å dokumentere at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig. De kan heller ikke dokumentere at gjennomførte øvelser er egnet til å verifisere at beredskapen fungerer etter sin hensikt.

Direktør Erik Ø. Johnsen i Statens jernbanetilsyn sier at det er kritikkverdig at NSB ikke har klart å rette opp avvik som ble påpekt.

— Det er ikke tilstrekkelig styring på sikkerhet, men jeg vil ikke spekulere i hva det er som kan gå galt. I utgangspunktet er dette av en slik karakter at det ikke er noe som er umiddelbart kritisk i forhold til passasjerer. Men på sikt er det for dårlig, sier Johnsen.

Han påpeker at NSB har forbedret mye av sikkerhetsstyringen.

— NSB har en større utfordring i forhold til bruk av akseptkriterier og risikoanalyser enn de har på beredskapssiden, sier han.

Tom Ingulstad, konserndirektør for NSB Persontog, sier at NSB er enig med tilsynet om hvordan avvikene skal lukkes.

— Når det gjelder denne konkrete rapporten, omhandlet den en del utfordringer i forhold til beredskap på Kongsvingerbanen. Der konkluderes det med at vi ikke har alt i orden, og det har vi akseptert. Når det gjelder risiko- og beredskapsanalysen for Bergensbanen, er den ferdigstilt og der er ingen merknader ved den, sier han.

Kan åpne tirsdag

Tilbake på Hallingskeid er arbeidet med å fjerne de utbrente togvrakene godt i gang. Bare det rustfrie stålet er igjen. Aluminium, som tåler 660 varmegrader, har smeltet.

Planen er å løfte chassiset med trykkluft, og deretter slepe det fremste togsettet i veldig sakte fart til Finse. Deretter slepes det bakerste settet til bilvei på Haugastøl, hvor vognene, hele eller opphogget, lastes på store biler.

Banen kan tidligst åpne igjen tirsdag, ifølge Jernbaneverket.

TOTALSKADET: Bare rammer og noen fjærer igjen av stolene i kupeene. Hallingskeid. Også jernbaneskinnene ble ødelagt i flammene.
RUNE SÆVIG