— Vi får massevis av frukt hver dag, smiler hjelpepleier Astrid Langhelle ved rehabiliteringsavdelingen på Betanien, og viser oss den bugnende kurven på vaktrommet.

Spøk til side: Både Langhelle og sykepleier Torhild Eldevik trekker frem samarbeidet mellom de ansatte og ledelsen som en viktig grunn til at sykefraværet sank med 24,5 prosent fra 4. kvartal i 2002 til 4. kvartal i fjor.

— Det skjer veldig mye positivt her. For eksempel har vi hatt kurs i forflytningsteknikker der vi har lært å forflytte beboere og pasienter uten å måtte foreta tunge løft. Vi har også egen fysioterapeut som følger opp de ansatte og trimkampanjer i arbeidstiden, sier Langhelle og Eldevik.

Med pleie- og omsorgssektoren som arbeidsplass, er de vel kjent med belastningsskader blant kolleger. Selv var Astrid Langhelle sykemeldt i syv måneder etter å ha pådratt seg såkalt frossen skulder. Det medførte at hun ikke kunne bevege armen. - En typisk skade man pådrar seg i dette yrket, forteller hun.

Berømmer ledelsen

Begge berømmer ledelsen for å ta inn vikarer raskt når noen av de ansatte er borte på grunn av sykdom, noe som slett ikke er regelen på alle arbeidsplasser.

— Det gjør at belastningen og arbeidspresset på de andre ikke blir for tungt, sier Langhelle og Eldevik, som jobber på rehabiliteringsavdelingen på Betanien. Her driver de blant annet opptrening av slagpasienter.

Da BT var innom post 2A i går kveld, var det fullt kjør og løping mellom pasientrommene i et bankende kjør. Men de ansatte som var på vakt, klaget ikke over stressnivået.

— På en rehabiliteringsavdeling er det mye variert arbeid. Det er nok tyngre tak på sykehjemsavdelingene i etasjene over, sier de.

Friske renholdere

Ingen yrkesgruppe på Betanien har hatt større nedgang i sykefraværet enn renholderne. Personalsjef Jan Lillevik opplyser at fraværet for denne gruppen er redusert med nær 50 prosent.

— Vi har gjennomført flere tiltak for renholderne, blant annet har alle fått tilbud om å ta fagbrevkurs i arbeidstiden. Nesten samtlige har deltatt. I tillegg til å skaffe seg større kunnskap om arbeidsstillinger, riktig bruk av redskap og ergonomi, har det ført til større samhold. Opplæringen har også en psykososial side. Renholderne føler seg sett på en annen måte og opplever at de har fått en høyere status, sier Lillevik. Om lag 400 personer jobber heltid eller deltid på Betanien.

Personalsjefen trekker også frem det forebyggende arbeidet i form av trimkampanjer i arbeidstiden og at bedriftshelsetjenesten går aktivt inn på de avdelingene med høyest fravær.

- En nasjon av sytepaver

Men om sykefraværs-pilen peker nedover på Betanien, er trenden den motsatte når vi ser landets arbeidsliv under ett. Trass i at staten har satset 1,3 milliarder kroner på avtalen om et inkluderende arbeidsliv, steg fraværet fra 7,8 prosent til 8,5 prosent fra 4. kvartal 2002 til samme periode i fjor.

NHO-president Finn Bergesen jr. hevder økningen kan skyldes at Norge er i ferd med å bli en nasjon av sytepaver.

— Aldri har vi vært så friske, men likevel aldri følt oss så dårlige, sier han.

Ikke uventet får Bergesens utspill fagbevegelsen til å se rødt.

— Det eneste han oppnår er å underbygge påstanden om et rått arbeidsliv og arbeidsgivere som ikke bryr seg om sine ansatte, sier YS-leder Randi Bjørgen.

FRISKERE: Sykepleier Torhild Eldevik (i forgrunnen) og hjelpepleier Astrid Langhelle berømmer ledelsen på Betanien for tiltak som har fått ned sykefraværet. <br/>Foto: ØRJAN DEISZ