• Eg fekk ein klem av han, men det hjelper ikkje mot skadane mine. Eg håper straffa svir, så han ikkje gjer noko slikt igjen, seier Kjerstin Hagen Eriksen (18).

I september vart ho råka av eit haglskot på kloss hald utanfor Nye Hjørna Diskotek i Odda. I går var ho tilbake i gågata som vekkjer så vonde minner.

— Eg greier godt å ferdast her i gågata, seier ho.

Kjerstin har vore her fleire gonger sidan skyteepisoden. Ho maktar det utan altfor store traumar.

Kjerstin synest det var godt å vere i retten og følgje saka etter at ho sjølv hadde vitna.

Tiltalte har sagt at han ønskjer å gjere opp for seg.

— Eg kan ikkje gjere alt godt igjen, men så langt eg kan, skal eg gjere mitt, sa han i retten i går før saka vart teken opp til doms.

— Eg fekk ein klem av han, men det hjelper ikkje mot skadane mine. Kjerstin fekk ein klem av han, men

Besøkte mormor

Kjerstin bur i Skånevik og går på skule på Stord. Men ho budde sine 12 første leveår i Odda, og har mange slektningar her. Mormor, som ho er kalla opp etter, bur på Aga i Sørfjorden, og der var ho på besøk den skjebnesvangre helga i september.

I går var faren, Øyvind Eriksen, med ein tur ned til åstaden utanfor Nye Hjørna Diskotek. Også han har studert korleis det ser ut der dottera var så nær ved å missa livet.

Øyvind er elektrikar, og Kjersti hadde tenkt å gå same vegen. No synest det håplaust for henne å bruka nevane til slikt arbeid. Difor har ho tankar om å bli ingeniør i faget. Kanskje kan ho med tida planlegga arbeid som faren så utfører.

Påstand: 5 år

Kjerstin synest ikkje det er for streng straff når gjerningsmannen truleg får fem års fengselsstraff, kanskje mindre.

Aktor Benedicte Hordnes bad i går Hardanger tingrett om fellande dom for to overlagte drapsforsøk og brot på våpenlova. Ho la vekt på at tiltalte hadde gått heim for å henta hagla, tydelegvis for å «ta» vaktene på diskoteket. Han hadde teke seg tid vil å venda våpenet mot Kjerstin, og sikta på henne før han skaut.

Hordnes meinte fem års fengsel utan vilkår er ei høveleg straff.

Bistandsadvokat Øyvind Kvåle la ned påstand om at gjerningsmannen skulle erstatta øydelagde klede, klokke og eigendelar for mobiltelefon og legerekningar med 6375 kroner og gje Kjersti ei oppreising på minst 200.000 kroner.

— Oppreising skal vera eit plaster på såret. Kjerstin treng eit stort plaster, for det er eit stort sår, sa Kvåle.

For den fornærma vakta, som ikkje fekk fysiske skader, er påstanden 90.000 kroner i oppreising og vel 8300 kroner til dekking av utlegg til privatengasjert advokat før Kvåle vart oppnemnt av retten.

Forsvararen, advokat Gisle Didriksen, reagerte mest på at beløpet til vakta var høgt, men overlet til retten å vurdera storleiken på erstatningane. Han presiserte at tiltalte var innstilt på å gjera opp for seg.

- Ikkje overlegg

Didriksen meinte det ikkje var ført prov for overlagt drapsforsøk, knapt nok forsettleg. Kanskje var intensjonen å truga seg inn med hagla, men så gjekk det gale. Då står ein att med grov lekamsskade, fullbyrda overfor Kjerstin, forsøk når det gjeld vakta.

Av omsyn til tiltalte sin skulegang, bad forsvararen om delt straff. Ei vilkårslaus straff som skal sonast i fengsel, resten på vilkår med prøvetid.

Retten har fleire alternativ å velja mellom, avhengig av kva dei finn prova. Dei kan landa på overlagt drapsforsøk, forsettleg drapsforsøk, eller grov lekamsskade og forsøk på same. Dei to skota kan bli vurdert ulikt. To tilfelle av overlagt drapsforsøk gir strengaste straffa. Brotet på våpenlova er det ingen dissens om.

Det er venta at dommen vil falla om ei vekes tid.