Nå er det kommet så langt at reguleringsplanen for Haukås våtmarkspark skal ut på offentlig ettersyn. Det kommer neppe store innsigelser, for dette er noe som har ligget i kortene i flere år.

I forbindelse med start av planarbeidet har berørte parter kommet med sine merknader. Alle er positive.

Deler av det vel 400 mål store området ligger i dag mer eller mindre som brakk jordbruksland. Her går travhestene og beiter. Lenger nord, mot veien til fengselet, er det ballplass, og om høsten ser vi ofte modellfly her.

Det er flere forslag til hvordan resten av Haukås gård skal brukes i fremtiden, men ingenting er avklart. Men den er disponibel og skal bevares, og kommer kanskje til å være en del av opplevelse og undervisning.

Våtmark og kirke

Etter planen skal deler av de tidligere markene til Haukås gård tilbakeføres som våtmarksområde, tilnærmet slik det var før myrene ble grøftet ut på begynnelsen av 1900-tallet

El¬ven skal igjen få sitt opprinnelige buktende leie, med vannspeil og myrområder som holder på store vannmengder i flomperioder.

I planen står at fomå¬let med planen er å sikre det rike biologiske mangfoldet knyttet til Haukåsvassdraget og tilgrensende våtmarksområder, i tillegg til å åpne for friluftsaktiviteter i form av en bydelspark.

Derfor sier planen også at det skal være stier i området, og noen få parkeringsplasser. Slik kan folk få oppleve naturen, samtidig som de sårbare områdene og dyrelivet blir skjermet.

Noen av områdene mot fengselet skal brukes til idrett som i dag, merket som friluftsområde. På sørsiden av Breisteinvegen, øst for instritusjonen Myrsæter bo-og rehabiliteringssenter, er det foreslått å sikre et område til fremtidig kirke-og gravplass.

Vipe og elvemusling

Da området ble dyrket for 100 år siden, ble elveløpet flyttet til Steinestøvegen. Elven har for liten kapasitet i regnfulle perioder, og svømmer utover markene.

I denne elven som begynner i Haukåsvatnet øst for Vikarleitet og ender i sjøen ved Hylkje, vokser den sjeldne elvemuslingen. Dern er på rødlisten, det vil si utrydningstruet. Det gir kommunen internasjonale forpliktelser til å verne om arten og elven.

Tidligerre hekket pene mange steder i Åsane, og det var store bestander. Men myr etter myr er gravd ut og bygget på, og vipene fortrengt fra de gamle hekkeområdene. I dag er vipen en veldig sjelden fugl i Åsane. Haukås er et av de få stedene de har igjen, men i de siste årene har det minket på dem her også.

Fremdriften

Planrapporten skisserer en etappevis utbygging av Haukås våtmarkspark over en periode på fem til syv år. Investeringene er anslått til 10-15 millioner kroner. I økonomiplanen er den første bevilgningen foreslått for 2009 med 1,4 millioner kroner, og vel seks millioner de tre nærmeste årene.

– Dette er et spennende pilotprosjekt, og vi har fått gode tilbakemeldinger, sier byråd Lisbeth Iversen.

– Her har vi virkrlig muligheter til å få til noe helt nytt.

TRUET: Vipene er fortrengt fra omrÅde til område i Åsane, og dette er en av de sis¬te hek¬ke¬plas¬se¬ne. Nå får vi bare håpe de site få holder ut noen år til. Her er Anders Bjordal i Naturvernforbundet Hordaland. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ