Dette er hovedkonklusjonen i en spørreundersøkelsen som Bergen kommune, Åsane Historielag og Naturvernforbundet Hordaland har vært sammen om. 80 av de 400 husstandene langs det 4,5 km lange Haukåsvassdraget svarte på spørreskjemaet som ble sendt ut om natur— og kulturverdiene langs vassdraget.

Miljøsjef i Bergen kommune, Håvard Bjordal, forteller til Bergens Tidende om god respons fra lokalbefolkningen.

— Det er stor interesse blant lokalbefolkningen for å medvirke til å ta vare på vassdraget og historien som naturlig knytter seg til dette.

Vassdraget har potensial til å bli utviklet til en attraksjon. Det foreligger planer for en omfattende utbygging av boliger i området. Gjennom undersøkelsen har vi fått frem viktige opplysninger om lokale kvaliteter og at det er et sterkt lokalt ønske om å ta vare på naturkvalitetene under utbyggingen.

Lokalbefolkningen har et klart krav til det offentlige om at det tar ansvar for å ruste opp i og langs vassdraget, sier Bjordal.

Muslinger med perler

Lokalbefolkningen mener at det bør opprettes en lokal interesseorganisasjon som kan ta vare på natur- og kulturverdiene i og omkring Haukåsvassdraget. Vassdraget har verdifulle kulturminner og er rikt på biologisk mangfold. Som tidligere omtalt i BT, har vassdraget fremdeles bestand av elvemusling. Elvemusling er en fredet art og er oppført som sårbar på den nasjonale rødlisten for utryddingstruede dyr.

Disse muslingene kan ha perler i seg, men de er uten kommersiell verdi og er altså fredet. At det fantes elvemusling var nytt for forvaltningen i kommunen. Men elvemuslingene i Haukåsvassdraget har en lang og interessant historie. I statsarkivet finnes dokumentasjon fra 1721 om en rettssak der oppsitterne på Haukås var stevnet av lensmannen og kongens perleinspektør. Bøndene var mistenkt for å ha plukket elvemusling på jakt etter perler. Disse perlemuslingene hadde kongen enerett på.

Laksefiske i fremtiden

Området kan utvikles ved ulike former for tilrettelegging. Det er foreslått opparbeidet en natur- og kultursti langs deler av vassdraget. Dessuten ønsker man at det gjøres tiltak slik at laks, sjøørret og ål kan komme opp til Haukåsvatnet. Videre viser undersøkelsen at det er behov for rydding langs vassdraget som er preget av gjengroing.

Naturvernforbundet og Åsane Historielag foreslår at kommunen utreder mulighetene for å lage et tilbud til barn og unge med fokus på opplevelsesverdiene langs vassdraget. Forekomsten av kvernhus og restene etter dem bør undersøkes nærmere fordi dette er kulturminner som lett kan forsvinne og bli ødelagt.

Nasjonale verdier

Haukåsvassdraget har i dag natur- og kulturverdier av både internasjonal og nasjonal betydning. Landskapsrommet i og ved vassdraget er rimelig intakt. Her finnes en unik mulighet til å gjøre noe positivt for natur- og kulturverdiene og for befolkningen i området. I tillegg er det store verdier knyttet til Haukås gård som bør komme offentligheten til gode. Derfor bør kommunen vurdere å utvikle et regionalt kompetansesenter for natur- og kulturverdier knyttet til vassdraget, anbefaler historielaget og naturvernforbundet.

— Dette er et uvanlig prosjekt, sier miljøsjefen. - I stedet for vanlig praksis med å be om synspunkter fra de berørte på ferdig utarbeidete planer, har vi spurt lokalbefolkningen om hva de mener om fremtidig disponering av et område før utbyggingsplanene er utarbeidet, sier han.

Mange innspill

— Med dette har vi fått både et faktagrunnlag og mange innspill på ideer som kan være nyttige for de offentlige planleggerne og utbyggerne når de skal planlegge videre utvikling og utbygging i området, sier Bjordal. ý Gledelig mange av beboerne i området har sagt seg villige til å delta i praktiske oppgaver for å legge til rette for aktiviteter, sier han.

— Flere av utbyggerne - Statens vegvesen, Bergen Tomteselskap, Bergen Travpark ý og Bergen kommune har vist positiv interesse for prosjektet. Blant annet har de gått sammen om å dekke utgiftene på 200.000 kroner til en miljøundersøkelse som nettopp er satt i gang i vassdraget, sier Bjordal.

— Engasjementet fra lokalmiljøet, næringslivet og det offentlige lover godt. Det gjør at jeg ser optimistisk på mulighetene for å få til interessante ting i og rundt Haukåsvassdraget, sier miljøsjef Håvard Bjordal.

Spørreundersøkelsen blir lagt ut på kommunens internettsider.

NATURPERLE: Haukåsvassdraget har mange naturverdier og kulturminner. Dette vil lokalbefolkningen ta vare på.<p/>FOTO: KNUT STRAND