I middagstider i dag starta Nettbuss sine første ekspressbussavgangar mellom Bergen og Stavanger.

Det NSB-eigde selskapet har større finansielle musklar til å halda ut i konkurranse med Kystbussen enn Sandnes-baserte Sverre Haga AS, som trekte seg ut med tap etter to års drift i 2006, og satsar langsiktig.

Håpar på ein tidel

— Vi har færre ruteavgangar og ein mindre organisasjon enn Kystbussen - eit konsept som kanskje ikkje er for dei store massar, men heller for dei som ønskjer å reisa litt eksklusivt, seier Bjørn Morten Vold, administrerande direktør i Nettbuss Ekspress AS.

Kystbussen har halde det gåande sidan 1993 og har opparbeidd seg eit årleg passasjertal på vel 500.000 på ruta mellom Vestlandets to største byar.

— Vi håpar på kanskje rundt ein tidel av den passasjermengda, seier direktøren i Nettbuss, som har fjerna 20 vanlege bussete for å få plass til 33 flysete på dei nye ekspressbussane. Her finst ingen kortterminal eller sjåførveske med kontantar. All billettering må skje på førehand over internett.

- Konkurranse triggar

Driftssjef Henning Vestvik i Kystbussen helsar konkurrenten velkommen, og håpar at det nye tilbodet vil føra til endå fleire kollektivreisande langs kysten.

— Konkurranse triggar og får oss til å skjerpa oss. Med det produktet vi tilbyr, bygt opp over tid og med høg rutefrekvens, trur vi at vi skal vera førstevalet også i framtida, seier Vestvik.

Der Kystbussen disponerer over eit dusin bussar, vel hundre sjåførar og tilbyr rundt 120 avgangar i veka, stiller Nettbuss med ein mindre enn halvparten så stor busspark og rutefrekvens.

— Vi kjem heller ikkje til å auka noko ut over det, seier Bjørn Morten Vold i Nettbuss.

Årelang gransking

Nettbuss kjem på ekspressbusskartet mellom Bergen og Stavanger idet styresmaktene er i ferd med å avslutta ei årelang gransking av Kystbussen i høve til konkurranselovgivinga.

15.mai 2007 påla Konkurransetilsynet Tide Buss og Veolia (i dag Boreal Transport) å avslutta samarbeidet om Kystbussen innan 1.januar 2008, underforstått at dei heller burde konkurrera på strekningen. Pålegget blei anka til Fornying-, administrasjon- og kyrkjedepartementet (FAD), som sende saka til EFTAs overvakingsorgan ESA for uttale i samband med utarbeiding av nye forskrifter på området.

13.november 2009 kunngjorde ESA at det ikkje var funne brot på EØS-avtalen som regulerer konkurransehemmande samarbeid.

I mai 2010 tok FAD opp att behandlinga av Kystbussens klage, og i ein rapport departementet bestilte hos Osloeconomics var konklusjonen 30.september i år at Tide Buss og Boreal Transport samarbeider lovleg om Kystbussen, og at det for dei reisande er mest sannsynleg at vinsten av samarbeidet er minst like stor som dei negative verknadane.

Bil først, så fly

Topografi, krevjande fjordkryssingar og varierande vegstandard har ført flyet nesten opp på nivå med privatbil som føretrekt befordringsmiddel mellom Bergen og Stavanger. Bussen ligg på tredjeplass og står for 12 prosent av passasjertransporten, ifølgje ei nasjonal reiselivsundersøking frå 2010.

45 prosent av dei årleg kring 4,2 millionar personreisene mellom dei to vestlandsbyane skjer med privatbil, 39 prosent med fly, og berre tre prosent med båt, fortel undersøkinga. Flaggruten transporterer 15.000-18.000 passasjerar i månaden mellom Stavanger og Bergen, ifølgje Statens vegvesen.

Synspunkt? Sei meininga di.

GLAD SJÅFØR: Bussjåfør Gunnar M. Skaten klar til å føra første Nettbussen i den nye ekspressruta mellom Bergen og Stavanger.
OMAR SADIQ, NETTBUSS