Samtidig som politisk rådgjevar Sigrid Brattabø Handegard i Samferdsledepartementet i dag gjesta Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden, tok Stortingets transport— og kommunikasjonskomité turen over Øresundsbrua. Den 7,8 km lange brua mellom Sverige og Danmark er høgrerepresentant Øyvind Hallerakers førebilete for korleis ei flytebru over Bjørnafjorden bør bli – ein kombinasjon av ein jernbanetrasé med fire felts bilveg på toppen.

- Smart og effektiv

— Absolutt ei smart og effektiv løysing, seier Halleraker etter dagens orientering frå Sund og Bælt Holding AS, driftsselskap for blant anna Øresundsbrua og Storebæltbrua.

Øresundsbrua til 30 milliardar kroner har vore open for trafikk i 13 år, i snitt pr døger passerer rundt 20.000 køyretøy brua som står på brukar på botnen, og på midten er ei skråstagsbru over siglingsleia.

— Ein tilsvarande konstruksjon bør kunna leggjast over Bjørnafjorden som flytebru, utan at jernbanedelen blir særleg fordyrande. Brua treng ikkje bli dimensjonert for godstog og dobbelt spor som Øresundsbrua, seier Øyvind Halleraker.

— Når det skal byggjast for så mange tiår framover, er det viktig å ta høgde for utviklinga som kjem, seier Halleraker om årsaka til at han går inn for ei kombinert bil- og jernbanebru.

PÅ BÅTTUR: Ingrid Netland, som representerer senterpartiet i Os kommunestyre, Sigrid Brattabø Handegard og Knut Børgesen.
Marie Hauge

— Monsterbru

I Os held Folkeakjsonen mot bru over Bjørnafjorden fram motstanden mot det aksjonen omtalar som ei naturøydeleggjande monsterbru. Aksjonsleiar Knut Børgesen synte torsdag samferdsleministerens politiske rådgjevar Sigrid Brattabø Handegardkorleis ei fire felts flytebru, fem kilometer lang, vil råka skjergarden i Os.

— Monsterbru over Bjørnafjorden og firefelts motorveg gjennom Os fører med seg massive øydeleggingar for naturen og lokalmiljøet. Dei alvorlege følgjene er konsekvent underkommunisert av dei som arbeider for at vegen skal gå nettopp her. Derfor er det særs viktig for oss at departementsleiinga med sjølvsyn kan få konstatera kva for verdiar som står på spel dersom den midtre traseen vert realisert, uttalar Knut Børgesen.

Aksjonsleiinga ville i dag også gi Sigrid Brattabø Handegard (Sp) ei brei orientering om den indre traseen for E39 via Fusa, som dei meiner er det mest framtidsretta både regionalt og nasjonalt.

Nyttig

Den politiske rådgjevaren til samferdsleminister Marit Arnstad (Sp) var nøgd med turen.

— Utgangspunket var at folkeaksjonen inviterte statsråden til Os. I ein hektisk kvardag hadde ho ikkje høve, men vi tenkte det var greitt å få treffa aksjonen og høyra deira synspunkt, seier Handegard.

— Vi fekk ei god orientering, med tydeleg presentasjon av alternativa.

Det gjaldt både vegvesenet sitt framlegg til bru over Bjørnafjorden, og alternativet som kommunestyret i Os landa på i sitt siste møte. Handegard var imponert over omvisinga.

— Det er eit verkeleg flott naturområde dei viste fram i dag. Innspela deira skal eg ta med meg til statsråden.

- Kva kjem det av pengar til ein eventuell midtre eller indre trasé på NTP?

— Eg kan ikkje seie noko som helst om kva NTP inneheld. Men for oss er det viktig å seie at dette er ein transportplan for heile landet, og då understrekar eg heile.