I Oslo er det bystyrets sekretariat som utreder spørsmål om habilitet i den enkelte sak før den legges frem for de politiske organ som skal ta stilling til spørsmålet. To ganger i året får bystyret en oversikt over avgjørelsene som er fattet — slik at både enkeltrepresentanter og gruppesekretærer kan være godt oppdatert på spørsmålet.

— Bergen bør følge opp en slik løsning som Oslo har valgt, sa ordføreren og lovet å følge opp saken.

Frieles uttalelse var svar på spørsmål fra Aps Anne-Grete Strøm-Erichsen om et bystyremedlem kan være rådgiver overfor næringslivet og samtidig sitte i bystyret. Aps Trond Tystad er fra flere hold kritisert for slik parallellkjøring.

I debatten etter Strøm-Erichsens spørsmål var Høyres Søren Wiig klarest. Etter hans mening handler Tystad-saken om publikums tillit til det politiske system. - Å gjøre det til levevei å oppsøke saker der kommunen er involvert gjør denne saken helt spesiell, sa Wiig og la til at Tystad stiller seg i en situasjon som gjør at tvilen gjør seg gjeldende.

-Trår han feil, er han rett inn i straffretten, sa Søren Wiig.

Ikke ny sak om Skanseparkering

— Vi ønsker ikke en ytterligere politisk behandling av parkeringsanlegget på Skansen, sa byråd Lisbeth Iversen som svar på en interpellasjon fra Venstre, Sp, RV og SV om det omstridte parkeringsanlegget.

De fire partiene mener byantikvarens vektlegging av Skansedammens dybde krever ny politisk behandling av utbyggingen. Bystyret har vedtatt å bruke 30 millioner kroner på et boligsoneanlegg i Skansedammen som reduserer dammen til et vannspeil på 20 centimeter.

Byråden avviste også muligheten for å bruke deler av det fremtidige sentrum-øst-anlegget, som skal sprenges ut under Fjellsiden, til et boligsoneanlegg. - Sentrum-Øst-anlegget er langt frem i tid og skal brukes til korttidsparkering, sa Iversen, som fikk støtte fra flere partier for sitt syn.

Endelig plan i Arna

Et enstemmig bystyre vedtok i går kommunedelplan for Arna, noe samtlige talere var enig om var på høy tid. Det ble påpekt at store anlegg som Øyrane Torg og idrettsanlegg er kommet uten noen overordnet plan. Forslaget fra byrådet ble endret på ett punkt: Lakslia blir ikke enveiskjørt, der skal trafikken gå som i dag. Ellers innebærer planen at Arnavågen vest blir lagt ut som LNF-område, småbåthavn og friområde. Det skal også tilrettelegges for syv nye boligområder. Sentrumsområdet ved Øyrane og stasjonen skal fortettes, og Mjeldheim gravplass utvides. Storelva skal sikres som LNF-område, med ny turvei på vestsiden av elven og ny gang- og sykkelvegbro over elven.

Grønt lys for Damsgårdssundet

Bystyret ga i går kveld enstemmig klarsignal for en storstilt boligbygging langs Damsgårdssundet, fra Solheimsviken til Lothevei. Det er Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB), Vital Eiendom og Sjøsiden Eiendom som står bak planene, som også inneholder blant annet kontorlokaler og kafeer. Reguleringsplanen som ble vedtatt i går åpner for 600 leiligheter på 100 kvadratmeter, og fikk tverrpolitisk ros. Bystyret vedtok også enstemmig en merknad fra SV, om at en ikke skal tillate byggehøyde som er til sjenanse for beboerne.