Bjørn Thrane satt inntil april i fjor i styret for Norsk Sjøoffisersforbund. Det er samme fagforbund som finansierer «Baronessa»-kapteinens kamp for å få kjent ugyldig oppsigelsen etter hurtigbåtens grunnstøting ved Ranavik for ett år siden. I tillegg har Thrane selv vært tiltalt i en tilsvarende sak. Han var kaptein på Fylkesbaatanes hurtigbåt «Sea Cat» som kjørte inn i en fjellvegg i Gulen i 1991. To personer omkom, og Thrane ble tiltalt for uaktsomhet. Han ble til slutt frifunnet i Høyesterett.

Tungen på vektskålen

Dommen mot HSD ble avsagt med dissens. Tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell og Thrane avgjorde at hurtigbåtrederiet ikke hadde saklig grunnlag for å si opp Nessa etter ulykken med «Baronessa». Den andre fagkyndige meddommeren, pensjonert sjøkaptein Kåre Rune Frekhaug, mente oppsigelsesgrunnlaget var til stede. Thranes stemmegiving ble med andre ord helt avgjørende for sakens utfall.

HSDs representanter i tingretten, advokat Erik C. Aagaard og divisjonsdirektør Bent Martini, hadde ingen innsigelser mot rettens sammensetning da retten ble satt.

— Burde ha vært opplyst

— Vi ble først i ettertid klar over Bjørn Thranes fortid som styremedlem i Sjøoffisersforbundet og som tiltalt etter «Sea Cat»-ulykken, sier prosessfullmektig Aagaard.

NHO-advokaten mener retten på forhånd burde ha opplyst om disse forholdene.

— Da ville vi helt klart hatt innvendinger mot valget av Thrane som meddommer, sier Aagaard.

— Hvorfor?

— På grunn av hans sterke tilknytning til sider ved denne saken.

Blir anket

Det er overveiende sannsynlig at HSD Sjø kommer til å anke dommen der selskapet ble dømt til å gjeninnta Jan Nessa som kaptein. I anken kan Thranes bindinger til Sjøoffisersforbundet bli gjort til et poeng.

Fordi anken likevel skal opp for lagmannsretten, vil HSD Sjø neppe be om at kjennelsen fra tingretten blir opphevet på grunn av meddommer Thranes fortid.

«Baronessa»-kaptein Jan Nessa er medlem i Sjøoffisersforbundet. Han har fri rettshjelp fra fagforeningen der Bjørn Thrane tidligere var styremedlem. Thrane var med på å bestemme at HSD må betale Nessas saksomkostninger på 115.000 kroner - en sum Sjøoffisersforbundet hadde måttet betale dersom HSD fikk medhold i retten.

I oppsigelsessaker etter Arbeidsmiljøloven foreslår partene selv meddommere. I saker etter sjømannsloven, som den Jan Nessa anla, plukker tingretten ut meddommere fra en liste med sjøkyndige.

— Vi har således ingen mulighet til å vurdere dommernes habilitet før vi vet hvem de er, sier HSDs prosessfullmektig.

Ukjent for dommeren

— Fra listen over sjøkyndige domsmenn plukket jeg ut de to meddommerne. Jeg har benyttet dem også tidligere. De har fungert bra, og jeg har vært godt fornøyd med deres kompetanse. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere denne saken, sier arbeidsrettssakens administrator, tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell.

— Var du kjent med Thranes fortid som styremedlem i Sjøoffisersforbundet?

— Nei, det var jeg ikke.

— Burde han ha informert deg?

— Det kan være tilfeldig at det ikke ble gjort.