Retten har gjennomgått en lang rekke punkter i tiltalen mot Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD), blant annet påstandene om at:

  • Ingen formell opplæring, praktisk prøve eller utsjekk (...) ble gitt, til tross for at fartøyet var nytt og spesialprodusert for rederiet.
  • Ingen av mannskapene hadde i driftsperioden fått utstedt kvalifikasjonsbevis for fartøysmodellen.
  • Catering-personalet hadde ikke gjennomført sikkerhetskurs til tross for at en eller to av disse til en hver tid inngikk i sikkerhetsbemanningen.
  • Det var ikke utarbeidet rutiner og/eller gitt formell opplæring for å sikre at navigatørene på fartøyet fullt ut kunne betjene fartøyets navigasjonsmomenter.
  • Mannskapet hadde ikke fått tilstrekkelig opplæring i bruk av fartøyets evakueringssystem.
  • Det ble i driftsperioden ikke gjennomført tilstrekkelig omfattende evakueringsøvelser. Mangler veed mannskapets kunnskap, utstyret og prosedyrene ble således ikke avdekket.

Til tross for nitidige undersøkelser, har ikke retten funnet det bevist at HSD på noe punkt kan holdes strafferettslig ansvarlig for at 16 mennesker omkom da Sleipner forliste fredag 26. november 1999.

Har iverksatt flere tiltak

»Retten er enig i at det er viktig å presisere (…) at etter en slik alvorlig ulykke er det mange som, naturlig nok, forholdsvis ukritisk hevder at noen må straffes, gjøres til ansvar for ulykken. HSD har hele tiden akseptert at det blir satt kritisk søkelys mot rutiner og bakgrunnen for ulykken, men avviser klart at vilkårene for ileggelse av et strafferettslig ansvar er til stede.»

Samme konklusjon er altså Sunnhordland tingrett kommet frem til.

I dommen legges det også vekt på at Sleipner-ulykken har ført til at HSD har iverksatt flere sikkerhetstiltak.

»Selv om tiltak er iverksatt, betyr ikke det at forholdene forut for ulykken ikke var tilfredsstillende», heter det i domspremissene.