Riksmedia kan fra tid til annen bidra til å flytte fokus fra de viktige sakene i lokalpolitikken. Som en ordinær velger synes jeg det viktig å fronte de sakene som angår meg og mine kjære her i Bergen og omegn.

Når det gjelder utforming av en politikk for det lokale, er det svært viktig å fokusere på sammenheng og mening i folks hverdag. Det betyr likevel at et kommunevalg må angå aktiviteten i andre kommuner, i andre fylker.

Bergen Høyre har utarbeidet en næringsplan som medfører en styrket samhandling i region Vestland. I klartekst betyr det at det som skjer i Stavanger og Haugesundsområdet, angår oss som lever i Bergen by. Høyre ønsker også bl.a. å styrke den sjøbaserte næringen på Askøy og ser med glede frem til Os-veien kan åpnes. Alt dette henger sammen, og Høyres politikk har gitt mer enn 12000 nye arbeidsplasser de siste fire årene.

Men folk lever ikke av brød alene. Bergen by er attraktiv på verdensbasis fordi vi har et levende og profesjonelt kulturliv. Høyres strategiske næringsplan innebærer en samlet styrking av øverføringer til kulturlivet i Bergen med 33 mill. Ytterligere 70 mill. ligger i ”Kunstbyen Bergen 2008 — 2017”. Byen er avhengig av profesjonelle utøvere. Like viktig er det at unge har så enkel tilgang til kommunen at de kan søke om midler på onsdag og ha midler på konto fredag.

Høyre anser de unge som samfunnets mest viktige ressurs. Derfor satser Høyre alltid tungt på barnehager, skoler, idrett og trygghet for den oppvoksende slekt. Innen barnehagesektoren er Høyre opptatt av antall plasser, ikke om de er offentlige eller ikke. Det er ikke slik at ”privatisering” medfører forringelse av kvalitet. Ofte tvert imot. Bergen Høyre har skaffet 4000 nye plasser på fire år. Satsingen på en egen Barnehageportal vil lette foreldres tilgang til tjenestene vesentlig. Barnehager bør inneha skoleforberedende aktiviteter, og lesetrening er særlig viktig. Alle som ønsker plass i barnehage skal få plass.

Skolene våre har behov for å styrkes. Høyre har tilført 71 mill. friske kroner til sektoren, og satset 1,3 mrd. på skolebygg og redusert SFO-prisen med 1800 kr. Livslang læring er viktig. Skoleløpet må preges av opplevd kameratskap, nærhet og seriøsitet. Lærerne er de som forvalter landets viktigste ressurs. En god lærer en engasjert lærer og styrket mulighet for egenutvikling er en viktig motivasjonsfaktor.

Skolene tar vare på de mest viktige ressursene, barn og unge, noe som med nødvendighet innlemmer foreldrenes hverdag også. Opplæring av unge og voksne kan gjerne skje i fellesskap. Familier som behøver en styrket kunnskap i språk og samfunnskunnskap, kan gjerne ta del i barnas skolehverdag. Mor og barn kan gå på skolen sammen.

Høyre vil innføre en prøveordning med foreldredeltakelse i skolenes styrer. Dette vil kunne gi en bedre kontakt gjennom generasjonene og medføre at lokale behov lettere kan håndteres. Skolen har både en kompetansestyrkende og en sosialiserende oppgave. Derfor vil Høyre styrke skolehelsetjenesten med minst 15 nye stillinger og rette større fokus mot eventuelle problemer i elevenes hverdag. Mange lar seg lure inn i rus og destruktiv atferd som kunne vært forebygd med enkle tiltak: alle ønsker å bli sett og få ta del i fellesskapet.

Alle liker parker. Alle liker å gjøre ting som er gøy. Fritid, idrett og ungdomsklubber er særlig viktig i Høyres lokalpolitikk. Høyre har realisert Iskanten, etablert 16 nye kunstgressbaner, Løv-Ham bør få nytt anlegg, Indre Arna kan se frem til nytt Sentralidrettsanlegg, Høyre går i Bresjen for nytt nasjonalt 50-metersanlegg for svømming og stup i forbindelse med Nygårdstangen v.g. skole, som forventes ferdig i 2010.

Å drive idrett er sunt. Helse og trivsel er nært forbundet. God generell helse kan være viktig for kommunens økonomi. Høyre vil øke tilførselen til Helsesektoren med 500 mill. Særlig de eldre har behov for vår oppmerksomhet. De eldre er ikke så sterke og de roper ikke høyest. Høyre har etablert 360 nye sykehjemsplasser i perioden. Det nye tilbudet 1 ½-linjetjenesten er særlig vellykket. Alle eldre som skrives ut fra behandling skal overføres til observasjon i en periode, slik at deres konkrete behov kan avdekkes. Det er nå 56 eldre som venter på behandling. Kompetansestyrking i eldreomsorgen og økning i sektorens yrkesstatus er viktig. Derfor har Høyre kjøpt utdanningsplasser ved HiB for å bidra til økt utdanning innen geriatrien, og tatt initiativ til oppstart av det første kompetansesenteret for demens i Fyllingsdalen.

Rusomsorgen må styrkes. Den enkelte som er rammet av rusproblemer, de pårørende og kommunen er ansvarlige for at helsetjenestene til rusavhengige har så god effekt som mulig. Ofte er pårørende til denne gruppen utslitt og de kan behøve avlastning. De rusavhengige selv, ønsker oftest å etablere seg med arbeid og familie. Høyre vil styrke behandlingstilbudene og den assisterte rehabiliteringen. Det å resosialisere seg kan være en lang og tøff prosess som krever mye av alle involverte.

Kulturlivet i Bergen lever i sammenheng med serveringsnæringen. Lokalpolitisk er det viktig å tilby et variert kulturliv også utenfor sentrum. Skjenkepolitikk krever oppmerksomhet og ”edruelighet”. Antallet skjenkebevillinger i byen er nå 320. Det er ingen nødvendig sammenheng mellom inntak av alkohol og voldsbruk. Dette er et sammensatt problem. Drosjenæringen, tilbud av nattbusser osv. bør styrkes slik at transporten ut fra byen nattetid forenkles.

Bybanen er mye omdiskutert. Høyere er ikke overbevist om at overgang fra dekk til skinner vil løse alle problemer på veiene våre. Like viktig er det å styrke det generelle kollektivtilbudet, for å gjøre byen mer tilgjengelig for alle. Høyre har fått vedtatt ny E39 fra Årdal til Os, som vil forenkle hverdagen for mange, samt Arna-tunellen gjennom Uliken. Effekten på boligmarkedet i disse områdene forventes å være positiv. Byggingen av 4-felts vei på ringvei vest er i gang. Bergensprogrammet og Skansentunellen vil øke fremkommeligheten i regionen vår.

Høyres tidligere logo hadde en grønn stripe som symboliserte miljøbevissthet. Det er viktig å lede tungtrafikken ut fra sentrum, og Høyre ønsker å flytte skipstrafikken og godstrafikken ut fra sentrum. Smogen i byen må reduseres. Høyre støtter det lokale initiativet for thoriumdrevne kraftverk og øke tilgjengeligheten av fjernvarme. Bergen Høyre har bestemt at alle lokale biler skal over på miljøvennlig drivstoff.

De nye kommunikasjonsrutene vil øke behovet for en enkel og grei byggesaksbehandling. En økning i boligproduksjonen er viktig for å stagge det aggressive markedet som kan være et hinder for unge som ønsker å etablere seg i området. Det behandles nå ca. 3300 byggesaker årlig, med langt mindre byråkrati enn før. Det fødes heldigvis 7-8 flere bergensere hver dag, og vi vil behøve omtrent 1500 nye boliger i året i tiden som kommer. Bergen kommune tar ikke nå selvkost for plan- og byggesaksbehandling. Slik skjer det en subsidiering av nyetablering i byen vår.

Bergen Høyre har redusert eiendomsskatten med 50 mill. kr., likevel budsjetterer Bergen kommune med en inntekt på 325 mill. kroner fra slik skatt, og denne inntekten er viktig for kommunen. Men, eiendomsskatten får ofte urettferdige utslag for dem som lever innen et stramt budsjett. Høyre vil på sikt avskaffe eiendomsskatten.

God økonomi gir fleksibilitet. Under Høyres ledelse er kommunens milliardgjeld nedbetalt. I 2007 hadde kommunen et overskudd på 619 mill. kr., og Bergen er ikke lenger ”svartelistet” av Fylkesmannen, slik at vi har fått økt handlingsrom for å styrke de viktige områdene som omsorgen, helsen, skolen, leken etc.. Bruk av flere private leverandører har styrket muligheten til å kontrollere og kreve kvalitet i tjenestene. Det er ikke kun det offentlige som har kompetanse innen drift og organisering av fellestjenester.

Særlig i et kommunevalg er det viktig å opprettholde fokus på sammenhengen mellom ulike politikkområder, og ikke la seg sjarmere av enkeltstående formuleringer. Høyres lokalpolitikk vil gi en styrket sammenheng mellom næring, kultur, helse, omsorg, utdanning, etablering etc., og tiltak på et politikkområde krever tilsvarende tiltak på andre. Det er derfor Høyres politikk kan kalles moderat konservativ . Høyre viser at det kan samarbeide med alle på borgerlig side. Det finnes likevel det som kalles ”størrelsesulempen”. Et parti kan ikke vokse ut over det interesseområdet programmet dekker. Det betyr at Høyre er forpliktet av sitt eget mandat til å opprettholde avgjørelser som ikke alltid er samsvarende med andre partiers hensikter - også på borgerlig side.

Bl.a. den varianten av parlamentarisme som er gjeldende for Bergen er noe forskjellig fra Oslo-modellen. I vår lokale variant ligger det at det skal velges et nytt byråd etter hvert valg. Dette avviker noe fra Oslo, hvor byrådet sitter til de eventuelt fratrer eller blir kastet. Etter valget vil det uansett være et nytt byråd i Bergen. Endre for å bevare. Egil H. Olsvik, 1.-lektor i filosofi, Universitetet i Bergen