Lørdag ble det klart at Hordalands politimester, Geir Gudmundsen, midlertidig fratrer på grunn av Monika-saken.

Gudmundsen opplyste at han selv ba om å bli innbeordret til Politidirektoratet (POD).

«Jeg tror dette er til beste for politidistriktet og de ansatte», uttalte Gudmundsen i pressemeldingen.

Fratredenen kom bare et døgn etter at Gudmundsen var soleklar på at han ikke ville gå av.

Han beholder politimestertittelen.

- Tidsavgrenset periode

På spørsmål fra BT mandag svarer POD at slik innbeordring er vanlig og rutinemessig - «i Politidirektoratet, og politiet for øvrig».

— Det innebærer at en polititjenestemann eller embetsmann tjenestegjør utenfor sitt ordinære tjenestested, for eksempel en politistasjon, i en tidsavgrenset periode, heter det i en epost fra POD.

På spørsmål fra BT om hvilke oppgaver Gudmundsen vil få i POD, heter det i svaret:

— Det vil i løpet av uken bli avklart hvilke arbeidsoppgaver politimester Gudmundsen skal ha under innbeordringen til Politidirektoratet.

Gudmundsen uttalte imidlertid allerede i helgen at han ikke nå ønsker å kommentere saken ytterligere.

Visepolitimester John Reidar Nilsen blir konstituert som politimester i Hordaland.

Står i Politiloven

Ifølge POD er innbeordring hjemlet i politilovens paragraf 21, 2. ledd. Her heter det:

«Embets- og tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten kan beordres til midlertidig å gjøre tjeneste i annet distrikt, i et av politiets særorganer, i departementet, i Politidirektoratet eller til å tjenestegjøre uten hensyn til distriktsgrenser, samt til å gjennomgå kurs ved Politihøgskolen eller annen utdanning for polititjenesten. På samme måte kan embets- og tjenestemenn i Politidirektoratet beordres til midlertidig tjeneste i et politidistrikt, i et særorgan eller i departementet.»