Gårdstunet på Lynghaugen lå øst for Lynghaugtjernet, der Lynghaug skole ligger i dag.

Gården var på ca. 70 da innmark, herav ca 50 da fulldyrket og ca. 20 da beite. I tillegg forpaktet bruket også på 50-tallet mestedelen av engarealet på Hamregården (ca. 15-20 da)

Gråtass kom tidlig

Med så stort høstingsareal kunne bruket fore hele 17 melkekyr og 8-10 ungdyr, i tillegg til hest. I tillegg til melkeproduksjonen var det her også en omfattende grønnsakproduksjon.

Med så omfattende drift var en også tidlig ute med mekanisering, traktoren ”Gråtass” kom alt i 1950 og melkemaskinene i 1955.

Elven som rente gjennom tunet og ut i Lynghaugtjernet ble nyttet til kjøling av melk i ”kjølehuset” ved fjøsen, til vask av klær i vaskedammen og ikke minst til vask av gulrot som skulle buntes og selges til butikker, torghandlere eller grossister.

Stoppet av byutvidelse

Det ble dyrket ny jord helt frem til 60-tallet, og det forelå godkjente planer om uttapping og senking av Lynghaugtjernet, for på den måten å vinne inn mer ny jord. Det var også på denne tiden støpt grunnmur til ny driftsbygning, men begge disse arbeidene satte byutvidelsen en stopper for.

Gården ble drevet for fullt frem til 1965, da startet arbeidet med Dag Hammerskjøldsvei som gikk tvers gjennom den beste delen av den dyrkede jorden på gården.

Siste brukere var Alvhild og Henrik Haukås.

I dag ligger Lynghaugskole, Fyllingsdalen sykehjem og Lynghaugen borettslag på gårdsmarken. Lynghaug skole startet byggingen i 1969. Lynghaugen Borettslag startet byggingen i 1967 og Fyllingsdalen Sykehjem ble reist i 1971-72.

Fra "Fyllingsdalen i gamle dager"
Kjell Sælensminde