De Grønnes eneste representant i fylkestinget mener forslaget til nye transportplan dokumenterer at klimaet sviktes. Planen skal ut på høring denne uken. Tomren mener den har alvorlige svakheter.

—  Fagfolkene i fylkeskommunen innrømmer at klimahensynet ikke ivaretas, sier han.

Kjører baklengs

Planen beskriver en transportsektor som kjører baklengs inn i fremtiden hva klima angår. Fylkestingets målsetting er utslippene av klimagass fra biltrafikken skal reduseres med 20 prosent innen 2020, med utgangspunkt i 1991-utslippene. Virkeligheten er en kraftig økning, målt til hele 45 prosent ved utgangen av 2005.

Planen peker på en rekke områder der klimamål kommer i konflikt med andre mål når det gjelder samferdsel:

Det er en konflikt mellom det å bygge bedre veier og lette fremkommeligheten for bilene og å få ned klimagassutslippene. Som det heter i planen: Erfaring tilsier at trafikken vil øke når fremkommeligheten blir bedre.

Det er en konflikt mellom å utbedre veiene for å redusere reisetiden for bil og samtidig øke bruken av buss, bane og tog.

Det er en konflikt mellom fylkeskommunens mål om øke bruken av tog mellom Bergen og Oslo ned 20 prosent og målsettingen i transportplanen om å øke kapasiteten på Bergen lufthavn. Avinors planlagte utbygging vil doble kapasiteten.

Satser på fly

Tomren mener utbyggingen på Flesland er at av de verste eksemplene på manglende konsekvens i fylkeskommunens planer.

—  Det er bra administrasjonen vedgår dette. Den økte trafikken de legger opp til der, vil spise opp hele potensialet for reduserte klimagassutslipp i Bergen kommune, sier Tomren.

Slik beskrives det i forslaget til ny transportplan:

«Dei negative miljøeffektene vil vera store, i hovudsak i høve til klimagassutslepp, men også i høve til meir lokale effektar som støy og auka trafikkbelastning.»

Tomren vil stanse utbyggingen på Flesland. Det vil ikke Alf Helge Greaker, som er Venstres nestleder i samferdsleutvalget.

—  Vi kan ikke hindre at kapasiteten på Flesland økes. Venstre har vært imot utbyggingen. Når den først kommer, så må vi sørge for at all mertrafikken til flyplassen går med kollektive transportmidler. Og så må vi gjøre togtrafikken mer attraktiv ved å legge dobbeltspor gjennom Ulriken og bygge Ringerikstunnelen. Da kan vi øke bruken av tog, sier han.

Mer elbil

Greaker er ikke like skuffet som Tomren over planutkastet.

—  Jeg synes det er veldig bra at planen poengterer behovet for fortetting, ikke bare i Bergen, men også rundt de mange regionsentrene og kommunesentrene. Den enorme befolkningsveksten vi får de nærmeste 20 årene tilsier at der det bygges boliger og næring, så må kollektivtilbudet være med.

Greaker er skuffet over sykkelambisjonen. I forslag til plan er ambisjonen å øke sykkelens andel av reisene fra tre til åtte prosent.

—  Sykkel er ikke bare for Bergen, men for hele fylket.

Venstrepolitikeren har ikke gitt opp målet om å redusere utslippene av klimagasser fra samferdselssektoren. De Grønnes Tom Sverre Tomren, mener transportplanen må dreies i en langt mer miljøvennlig retning dersom det skal lykkes.

—  Vi vil at bilistene skal betale 100 kroner for å kjøre inn i Bergen. Vi vil ikke bygge Ringvei vest, men en miljøring i stedet.

Tomren satser også på elbilen.

—  Her i Norge hvor vi har fornybar energi, er dette et godt klimatiltak, som sammen med utbygging av kollektivtilbudet vil kunne løse klimautfordringene i Bergen.

Svikter vi miljøet? Si hva du mener.