— Et lavt tall i forhold til hvor mange barn som fødes med alvorlige skader etter mors alkoholmisbruk, sier førsteamanuensis Karl Harald Søvig ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Dette er antall vedtak i Fylkesnemnda i alle fylker i Norge fra 1996 til 2003, som Søvig har hentet ut. De inngår i en doktoravhandling han nettopp har publisert. Såkalte midlertidige vedtak kommer i tillegg til tallene i artikkelen.

- Trent til å skjule misbruk

Søvig stusser over at tallene er så lave. Og ser man bak tallene, er de faktisk enda lavere. Av de 18 tvangsinnlagte gravide med alkoholmisbruk, er det bare tre som kun misbrukte alkohol.

De andre 15 brukte også andre rusmidler, noe som kan ha vært medvirkende til innleggelsen.

Til sammenligning er 88 gravide narkotikamisbrukere tvangsinnlagt i samme åtteårsperiode.

— Denne forskjellen er et tankekors, fordi avhengighet av alkohol er mer utbredt enn avhengighet av narkotika. En årsak er trolig at narkomane er mer synlige for sosialetaten enn alkoholikere. Alkoholikere er antagelig mer trent til å skjule sitt misbruk, sier han.

— Tallene viser at Sosialtjenesten må bli flinkere til å finne gravide med alkoholmisbruk, sier Søvig.

Mens alkohol er det foretrukne rusmiddel i de «møblerte» hjem, er narkotika ansett for å være tapernes rusmiddel. Søvig ser ikke bort fra at også slike holdninger kan påvirke Sosialtjenestens vurderinger.

- Tvang positivt for foster

Søvig fant også et annet foruroligende trekk da han studerte Fylkesnemnd-sakene.

— Nær samtlige 108 tvangsinnleggelser ble vedtatt etter at fosteret var tre måneder gammelt. Det er et stort problem siden det meste av fosterets organdannelse skjer disse første månedene, sier han.

Men tallene viser i det minste at Sosialtjenesten griper inn raskere nå enn på 90-tallet.

— Det er et problem å faktisk oppdage at rusmisbrukere er gravide. Det kan gå temmelig lang tid før det skjer, sier Søvig.

Tvangsinnleggelse har ofte en positiv effekt for fosteret, ifølge Søvig. Han viser til en undersøkelse gjennomført av lege Egil Nordlie.

— Fødselsvekten hos barn født av tvangsinnlagte var høyere enn hos barn av mødre som ble frivillig innlagt, sier han.

- Vil ha mer debatt

Leger har plikt til å varsle Sosialtjenesten dersom de har mistanke om at en gravid har rusproblemer.

— Det er få som fanges opp. Spørsmålet er om legene ikke oppdager misbruket, eller om de lar være å varsle av andre grunner, sier han.

Nå etterlyser Søvig mer forskning og mer debatt. Før loven om tvangsinnlegging av gravide kom i 1995 var det mye diskusjon både i media og blant politikere.

— Siden har det vært helt stille. Man tror vel at problemet er løst når man vedtar en ny lov. Slik er det ikke, sier Søvig.