GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.noDa BT tirsdag spurte Heldal om han var med og skyte kapital inn i selskapet da det ble stiftet, svarte han benektende på dette. På spørsmål om han nå hadde eierinteresser i selskapet svarte han at han ikke visste det. Var til stede BT kan nå avsløre at Øystein Heldal var med på å stifte Frigg Eiendom AS. I stiftelsesdokumentet heter det at selskapet holdt konstituerende generalforsamling 28. september 2000. Til stede på møtet var Øystein Heldal og daglig leder Oddvar Jakobsen. I stiftelsesdokumentet fremkommer det at selskapet har 100 aksjer pålydende kr. 1000. Aksjene er fordelt mellom eierne Oddvar Jakobsen og Øystein Heldal hver med 50 aksjer. Stiftelsesdokumentet er undertegnet av Oddvar Jakobsen og Øystein Heldal. Det heter i stiftelsesdokumentet at "Kapitalen ble innbetalt i kontanter." Handlet raskt Stiftelsen skjedde bare seks uker etter at Heldal hadde fått i oppdrag av fylkesrådmannen å lede et pilotprosjekt for Skjoldvegen barnehjem med siktemål å utvide antall plasser fra 11 til 18.Dagen etter at selskapet var formelt stiftet undertegnet Frigg Eiendom AS kontrakten om kjøp av Friggsvei 12. Knappe to uker etter dette la Heldal frem en prosjektbeskrivelse for barnevernsdirektør Arne Andersen. Av denne fremgår det at Skjoldvegen barnehjem har sett seg ut to til tre alternative boliger i nærmiljøet for å øke antall plasser. Fikk nytt tilbud I notatet fremgår det ikke at Skjoldvegen barnehjem planla å skrive avtale med Frigg Eiendom AS om leie av Friggsvei 12. Kontrakten ble skrevet ni dager etter at notatet ble skrevet. I notatet står det heller ikke at det ene av boalternativene er kjøpt av et aksjeselskap der Øystein Heldal har eierinteresser. Heller ikke at det andre huset, Skjoldvegen 35, er eiet av Heldal.En måned etter at fylkesrådmannen får notatet fra Heldal, mottok Skjoldvegen barnehjem brevet fra Frigg Eiendom AS med forespørsel om barnehjemmet også kunne dra nytte av eiendomsselskapets nye tilbud i Friggsvei og i Skjoldvegen 35.I svarbrevet til selskapet, der Heldal på det tidspunkt var medeier og styreleder, skriver Heldal:"Viser til Deres forespørsel av 131100 hvor Dere ønsker en tilbakemelding på om Skjoldvegen barnehjem kan dra nytte av Frigg Eiendom AS sin utvidelse ved Friggsvei 12 og Skjoldvegen 35."Han skriver videre at disposisjon over ytterligere boliger kan "..være av avgjørende betydning for om vi skal lykkes med å fullføre prosjektet."

Informerte ikke fylkeskommunen