Kommunen vil nemlig ha Sentralbadet ut av huset så fort som mulig. Derfor har de hyret inn arkitekter for å dresse det opp før beilerne kommer på besøk.

Bakgrunnen for forslaget er det nye badeanlegget som kommer på Helleren. Det er vedtatt at Sentralbadet ikke lenger skal benyttes til offentlig formål, og kommunen ønsker derfor å selge eiendommen. Før den tid vil de legge til rette for at bygningen kan brukes til andre formål enn bare svømmehall. Dette vil også øke bruksverdien.

Planforslaget, som ABO Plan & Arkitektur AS fremmer på vegne av kommunen, er nå sendt ut på høring. Her legger de blant annet opp til følgende endringer på Sentralbadet:

5400 kvadratmeter ekstra næringsareal

Tre til fire ekstra etasjer oppå dagens bygg

Bygget er i dag regulert til offentlig formål, og meningen med planforslaget er å endre formålet for eiendommen fra offentlig bad til kombinert formål forretning/næring/tjenesteyting.

Stor økning

Dagens bygg består av i overkant av 6000 kvadratmeter, så planen legger opp til en dobling av arealet. For å tilpasse bygget til omgivelsene legger man opp til en høyde på opptil 29 meter.

I planforslaget presiseres det at dette ikke er i samsvar med de overordnede planene for området.

Et annet punkt som strider mot regelverket er antall boliger. I følge kommunedelplanen for sentrum er det et krav til en boligandel på minimum 25 prosent av bygningens bruksareal.

Direktør ved Etat for eiendom i kommunen, Kjell Aga, sier utgangspunktet var at man ønsket et blandet formål i bygget.

— Planmyndighetene i Bergen kommune ønsket «næring/tjenesteyting» som formål. Dette har vi forholdt oss til i den videre planleggingen, sier han.

Hvilken verdi kommunen ser for seg å hente inn ved et salg vil han ikke konkretisere.

- Hvorfor gjør kommunen dette arbeidet med omregulering selv?

— Det er klart ønskelig å fjerne så mange usikkerhetsmomenter som mulig i en salgsprosess. I henhold til Bergen kommunes retningslinjer for salg av eiendommer, så skal vi påta oss reguleringsarbeidet slik at vi har kontroll på det objekt som selges.

Flere er kritiske

Aga tror en utlysning av Sentralbadet vil skape stor interesse i markedet. Først må derimot planen gå gjennom. Høringsfristen er satt til seks uker. Deretter skal kommunen behandle de innkomne merknadene, før saken legges frem for byrådet og bystyret for endelig avgjørelse.

Flere instanser har allerede meldt inn sine kommentarer i forbindelse med oppstarten av planen. Blant andre Fylkeskonservatoren og Byantikvaren er kritiske til forslaget om påbygg til svømmehallen. De understreker i sine uttalelser hvor viktig det er at man tar hensyn til eksteriøret, inngangspartiet med trapperom og svømmehallen. De to instansene har tidligere fremhevet bygningen som "et kulturminne av nasjonal karakter".

NYTT FORMÅL: Et nytt planforslag legger opp til at Sentralbadet kan brukes til mer enn bare svømmehall. Kommunen foreslår at den kan bygges tre-fire etasjer høyere, samt få en nær dobling av næringsarealet. Antikvariske myndigheter advarer mot å tukle for mye med bygningens struktur. Arkivfoto: Marita Aarekol