Det mener iallfall Naturvernforbundet.

Byrådets beslutning om å holde tilbake ordningen med barnetakst på dager med høy luftforurensning har fått Naturvernforbundet til å reagere.

— Dette vitner om en totalt uansvarlig holdning av byrådet. Beregninger fra SFT viser at om lag 140 mennesker får en for tidlig død i Bergen hvert år på grunn av luftforurensningen. Det er Bergen kommune som har ansvar og mandat til å gjøre noe med situasjonen. Når de unnlater å treffe tiltak mot luftforurensning, betyr dette i sin ytterste konsekvens at de er ansvarlig for disse dødsfallene, sier fylkesleder Tom S. Tomren.

Han klager kommunene inn til Statens forurensningstilsyn.

— Kommunen har juridisk kompetanse til å treffe tiltak for å sikre at grenseverdiene som er angitt i forskriften om luftforurensning ikke overskrides. Når kommunene treffer tiltak eller ikke treffer tiltak, er SFT klageinstans. Vi klager inn kommunen for ikke å treffe tiltak, sier Tomren.

Bergen kommune er en av fire storbyer som vil kunne nyte godt av statlige ekstrabevilgninger dersom kommunen legger til rette for en overgang av trafikk fra privatbil til kollektivtrafikk. Kommunen har nå fått retningslinjene for disse tilskuddsmidlene fra Samferdselsdepartementet.

— Jeg synes det er vanskelig å bedømme bit for bit kommunens ulike beslutninger. Vi skal belønne de byene som vil prioritere vekst i kollektivtrafikk fremfor vekst i biltrafikk. Dess mer kollektivfiendtlig politikk en by fører, dess mindre penger vi de få av disse oppmuntringsmidlene, sier politisk rådgiver Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet.