Denne skal ligge under byombudet. Dermed går det mot en lykkelig løsning for en sak som skapte store konflikter tre år tilbake. Da nedla bystyret tilsynsutvalget for utviklingshemmede, etter at utvalget hadde fungert i noen måneder.

— Jeg er veldig glad for at det nå opprettes en tilsynsordning. Det er mer enn noen gang behov for at utenforstående ser inn og kontrollerer de kommunale botilbudene. De statlige tilsynene har gjentatte ganger avdekket ulovlig bruk av tvangsmidler, sier Tom Skauge, som leder hordalandsavdelingen av Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Han mener det er viktig med et lavterskel tilbud som både ansatte og pårørende kan bruke dersom de ser forhold i boligene de mener tilsynet bør kontrollere.

— Jeg håper også dette tilsynet har mulighet til å reise rundt og føre aktive tilsyn med boligene, og ikke bare sitte og ta imot henvendelser.

Byombudet skal styrkes med en stilling. Det er ikke satt av penger i budsjettet for 2008 til denne stillingen. Men til en nikkende komité lovet komitéleder Liv Røssland på alle partiers vegne å skaffe pengene som trengs.