Der ordførar Terje Søviknes arbeider for ei miljøvennleg landing av Bjørnafjordbrua, avviser brumotstandarane alle E39-traséar på og rundt Halhjem.

— Det er det å ta Bjørnafjorden i bruk til eit slikt anlegg som er sjølve overgrepet, ikkje korleis ilandføringa i Os blir, seier Knut Børgesen, leiar i folkeaksjonen Nei til bru over Bjørnafjorden.

Os kommunestyre valde i sin uttale 5.februar i fjor ikkje å ta stilling til om midtre eller indre trasé skal veljast for den framtidige, ferjefrie E39 frå Sunnhordland til Bergen, men presiserte at Søre Øyane må sparast om midt-alternativet flytebru blir valt. No har formannskapet sett ned ei arbeidsgruppe med ordførar Terje Søviknes (Frp) i spissen og løyvd 200.000 kroner til lobby- og informasjonsverksemd til støtte for Os sine interesser i stamvegsaka. Det inneber blant anna å unngå konflikt med fastbuande og hytteeigarar i Søre Øyane (Strøno, Røttinga, Lepsøy).

- Galematias uansett

Kommunestyret har snakka om miljøtunnel og ilandføring i Bjørnatrynet ved Halhjem. Men det er ikkje noko vesentleg betre alternativ enn dei ute i øyane. Sjølve brua er galematias uansett, seier Knut Børgesen.

I kveld arrangerer aksjonsgruppa i Os folkemøte med forskar Harald Minken frå Transportøkonomisk institutt. Han er kritisk til norske transportplanar, som han meiner ofte er prinsipplause, feilprioriterte og dårleg fundert økonomisk. Han kjem på møtet truleg til å gå i rette med rapportar frå BI-professor Torger Reve og NHH-kollegar Victor Normann som begge har konkludert med årleg samfunnsøkonomisk vinst i milliardklassen ved å gjera E39 mellom Stavanger og Bergen ferjefri og strakast mulig.

Valkampsak neste år

— Det vi kjem til å jobba med framover er å trekkja inn annan ekspertise enn den Vegvesenet har nytta, og som nyttar andre kjende metodar for å visa samfunnsnytte av vegprosjekt. Rapportane om bru over Bjørnafjorden har til no ikkje bygt på empiri, det vil seia at dei baserer seg på noko som aldri før er bygt nokon stad i verda, seier Knut Børgesen i brumostandsgruppa.

Børgesen gjer det klart at folkeaksjonen vil gjera E39 og flytebrua til valkampsak ved kommunevalet i Os til neste år. Aksjonsgruppa vil i tillegg følgja godt med på kva den nyoppretta arbeidsgruppa til ordførar Søviknes føretek seg framover.

— Vi synest det er ekstremt viktig at arbeidsgruppa er open, og ikkje lukka slik den tilsvarande gruppa for kulturhuset Oseana var, seier Knut Børgesen.

- Må endre metodikk

Politikargruppa som skal arbeida for å sikra Os sine interesser i utarbeidinga av den statlege planen for E39 Aksdal-Bergen, er samansett av ordførar Terje Søviknes, varaordførar Marie Bruarøy (H) og gruppeleiarane i Ap, Tverrpolitisk, KrF, Sp og Frp.

— Når det no vert ein statleg planprosess etter Plan- og bygningslova, må vi endre arbeidsmetodikk for å få best mogeleg gjennomslag for vårt syn. Med ein statleg planprosess vert vi berre høyringsinstans, og må dermed inn og påvera planarbeidet langt tidlegare. Samarbeidet med andre lokale styresmakter i nabokommunar og Hordaland fylkeskommune vert også viktigare. Kan vi byggje alliansar lokalt, og fremje felles høyringsuttalar, står vi langt sterkare i høve endeleg planvedtak, skreiv ordføraren i saksframlegget til formannskapet som nedsette den tverrpolitiske arbeidsgruppa 18.februar.