Med klare standpunkt for den indre ferjefrie traséen frå NHO, LO, Høgre og Ap i Hordaland og byrådet i Bergen skulle ein tru at kampen mellom Bjørnafjorden og Eikelandsosen var avgjort til sistnemnde sin fordel. Men mange heiar framleis på det kortaste vegalternativet mellom Bergen og Stord, forløyst med ei megalang flyte— eller røyrbru som verda ikkje har sett maken til.

— Visst vi bestemmer oss for den indre traséen no, vil det midtre alternativet aldri bli utgreidd, sa Stord-ordførar Liv Kari Eskeland (H) då Stord Næringsråd torsdag drøfta den ferjefrie kyststamvegen til Bergen.

Kompetent arbeidskraft

Med tilvising til konkurransen om kompetent arbeidskraft talte også bedriftsleiarane Lars Solberg i Apply Leirvik og Lars Eide i Kværner Stord varmt for midt-traséen over Reksteren og Bjørnafjorden, oppmuntra av tidlegare regionvegsjef Olav Ellevset, som no er leiar for Ferjefri E39-prosjektet for heile distansen Kristiansand-Trondheim.

— Stavanger vil klappa i hendene om de vel det indre alternativet, som gir dykk 15 minuttar lengre køyretid til Bergen, sa Ellevset, og la til at det indre alternativet om Fusa også risikerer å bli ei oppstykt, etappevis utbygging av ein ferjefri veg mot Bergen.

— Det viktige er at de står samla bak eitt alternativ, sa Magne Rommetveit (Ap), medlem av Stortingets transportkomité, og minna om at Samferdsledepartementet får heile 30 KVU-ar (konseptvalutgreiingar) for veg og fem for jarnbane å ta stilling til innan 2013. KVU-en for E39 Aksdal (Rogaland)-Bergen er i den køen. E39 Kristiansand-Trondheim har fleire KVU-utgreiingar og krev om lag 100 milliardar kroner for å bli ferjefri, ifølgje Vestlandsrådet.

Argument imot

Byggekostnaden er brukt som argument imot midtre trasé Stord-Bergen, saman med ukjent og uavklart teknologi i ei ekstremt lang bru og faren for etappevis utbygging også her med ei mellombels ferjeløysing mellom Reksteren (Tysnes) og Halhjem (Os).

— Det midtre alternativet treng ikkje bli dyrare enn det indre, sa ingeniør Jan Soldal på møtet i Stord Næringsråd. Han har teikna ei flytebruløysing for Bjørnafjorden utan botnforankring som kan redusera investeringskostnaden dramatisk. Bjørnafjorden er 500-600 meter djup, og vil vera krevjande og kostbar å botnforankra ei bru i.

— Ei interessant løysing. Teknologisk går utviklinga raskt framover. Det som for nokre år sidan var grensesprengjande og bortimot uråd å få til, kan i dag løysast greitt, sa Olav Ellevset.

— Får det til om vi vil

— Bjørnafjorden er ein brei og djup fjord. Men vi får til å kryssa han, visst vi vil. Sjå berre på kva konstruksjonar som er laga i Nordsjøen. At den ferjefrie vegen er eit nasjonalt prosjekt, er ein tankegang som er vanskeleg for dei inne i Oslo å vera med på, sa Lidvard Skorpa, vegvesenets ansvarlege for fjordkryssingsløysingar i Ferjefri E39.

Ifølgje Olav Ellevset kan den samfunnsøkonomiske vinsten på ein direkte trasé Stavanger-Bergen over Bjørnafjorden bli mange milliardar kroner i året gjennom fordelen av å få etablert ein samanhengjande arbeidsmarknad. Vinsten blir vesentleg redusert med å leggja traséen om Fusa, fordi reisetida mellom Bergen og Stord blir for lang til at Leirvik og Bergen sør (Fana og Os) blir del av samme lokalarbeidsmarknad.

Vegvesenet meiner midtre trasé vil kosta 19,3 milliardar kroner og gi ei køyretid på 81 minutt mellom Bergen og Leirvik, mot 12,3 milliardar kroner og 97 minutt køyring for indre trasé om Eikelandsosen i Fusa.

Austevoll heng seg på

Kommunestyret i Austevoll gir si støtte til midtre kystvegtrasé etter at vegekspertisen har frårådd det ytre ferjefrie alternativet om Selbjørnsfjorden, Austevoll og Korsfjorden. Ifølgje ordførar Helge André Njåstad (Frp) bør Austevoll hengja seg på midttraséen med to bruer - den lengste ei hengebru på 1250 meter - over til Reksteren til ein kalkulert kostnad av vel to milliardar kroner.

Tidlegare ordførar Hallvard Møgster (KrF) tvilar på det reknestykket, han trur brukostnaden blir tre milliardar kroner og eit urealistisk prosjekt for Austevoll.

— Når heller ikkje ein tunnel under Selbjørnsfjorden kan realiserast, får vi klara oss med ferjene, seier Møgster.