Striden om øremerking av vitenskapelige stillinger har spisset seg til. I november i fjor varslet ESA, EFTAs overvåkingsorgan, at Norges form for likestillingspolitikk bryter med prinsippene i EØS-avtalen.

De hevdet at det ikke går an å satse på likestilling ved å øremerke vitenskapelige stillinger for kvinner. Praksisen bryter med det såkalte likebehandlingdirektivet, mener ESA.

Nå har den norske regjeringen bestemt at den ikke vil vike. Regjeringen mener at praksisen med øremerking ikke er i strid med EØS-avtalen. Dette vil kunne innebære at saken må avgjøres av domstolen, noe som sjelden skjer når det gjelder strid om EØS-avtalen.

Utdannings— og forskningsdepartementet har i flere år oppfordret universiteter og høgskoler til å satse på likestilling.

I 1998 øremerket Universitetet i Oslo for første gang 20 postdoktorstillinger for kvinner. Også andre utdanningsinstitusjoner, blant dem Universitetet i Bergen, har gjort det samme. Kampen om ordningen vil derfor få virkninger langt utover Universitetet i Oslo. Striden mellom Norge og ESA startet etter at ansatte ved Universitetet i Oslo klaget på øremerkingen.